נהלי הקרן

חיפוש באתר
לוח אירועים
פברואר 2019
אבגדהוש
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28   
« ינו   מרץ »
לכל אירועי החודש »
הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר כדי לקבל חדשות ועדכונים על פעילות הקרן ומועדי הגשה

 

נהלי הקרן

כללים לקבלת תמיכה ונהלי הגשה 

1. תחומי התמיכה של הקרן

 • סיוע בהפקת סרטי תעודה וסדרות תעודה.
 • סיוע בהפקת סרטים ייעודיים בכל הז'אנרים וקידום ועידוד יוצרי קולנוע בפריפריה החברתית, התרבותית והגיאוגרפית בישראל.
 • סיוע בהפקת סרטי גמר של סטודנטים, הלומדים בבתי ספר לקולנוע ובמגמות ללימודי קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטאות ומכללות.

2. מסלולי התמיכה של הקרן

 • פיתוח – תמיכה ראשונית לפיתוח הפרויקט. במסגרת מסלול זה תשקיע הקרן בפיתוח פרויקטים הנמצאים לפני הצילומים או במהלכם.
 • הפקה – תמיכה בהפקת הפרויקט.
 • השלמה – תמיכה בהשלמת הפקה. במסגרת מסלול זה תשקיע הקרן בהשלמת פרויקטים הנמצאים לאחר סיום רוב הצילומים או במהלך העריכה.
 • שיווק – תמיכה בשיווק ובהפצה של סרטים ובפעילות הקרן לקידום הקולנוע הישראלי.

3. נוהלי הגשת בקשות לתמיכה

א. זכאים להגיש בקשות לקרן – ייוצרים, מפיקים, במאים או תסריטאים, בעלי השכלה ו/או ניסיון קודם בתחום הקולנוע ו/או בתחומי אמנות רלוונטיים. בתחום תמיכה בסרטי גמר לסטודנטים זכאים להגיש בקשות תלמידים בבתי"ס לקולנוע בישראל שיגישו אישור מהנהלת בית ספרם כי הפרויקט המוגש הינו סרט גמר.

ב. הקרן תתמוך רק ביצירה העונה על הגדרת "סרט ישראלי" בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), תשס"ה-2005 או כל דין חלופי, או יצירה הזכאית לתמיכה לפי אמנות הקופרודוקציה הקיימות בין ישראל ומדינות שונות כפי שיהיו בתוקף במועד הרלוונטי.

ג. הקרן נותנת דגש ברור לאמנות הקולנוע היצירתי – להבדיל מעשייה חדשותית ומפורמטים טלוויזיוניים כגון תוכניות ריאליטי, תוכניות בידור ואירוח, סרטי מדע, טבע והיסטוריה.

ד. הקרן לא תשקיע בסרטים בהם יש מסר השולל את קיומה של מדינת ישראל.

ה. מפיקים יכולים להגיש עד 5 פרויקטים בכל מועד הגשה, לא יותר מ-3 בכל מסלול (פיתוח, הפקה או השלמה). מפיקים יכולים לקבל תמיכה בלא יותר מ-3 פרויקטים בשנה ובסך-הכל עד 5 סרטים המופקים בו-זמנית.

ו. במאים יכולים להגיש עד 2 פרויקטים בכל מועד הגשה, לא יותר מ-1 בכל מסלול (פיתוח, הפקה או השלמה). במאים יכולים לקבל תמיכה במסלול הפקה בפרויקט אחד בשנה, ובסך-הכל עד 2 סרטים המופקים בו זמנית.

ז.  יוצר רשאי להגיש לקרן 3 פעמים בקשה לגבי אותו פרויקט בשלושה מועדים שונים. בכל מועד ייבחן הפרויקט על-ידי צוות לקטורים אחר.

ח. הקרן אינה מחויבת לתמוך בהפקה או השלמה של יצירה שנתמכה על-ידה בשלב הפיתוח או ההפקה.

4. אופן הגשת בקשות

א. הגשה באתר – הגשות בקשות תמיכה נעשות בצורה מקוונת דרך אתר הקרן בלבד, אלא אם פורסם במפורש אחרת.

ב. במידה שההצעה נסמכת על יצירה קודמת (ספר/ מחקר/ וכד') נדרש כתב הרשאה, הסכם או אופציה לקבלת הזכויות מבעל הזכויות המקורי.

ג. הנחיות כלליות להגשת פרויקטים בתחומים השונים מתפרסמות באתר הקרן בהתאם למועד ולמסלול הרלוונטיים.

ד. חומר מצולם – בקשת תמיכה בסרטים תיעודיים בתחום התעודה ובתחום הייעודי במסלול הפקה או השלמה – מחייבת הגשת חומר מצולם של הפרויקט, למעט אם ניתן אישור מיוחד מאת המנהל האמנותי של התחום.

ה. שפה – בקשות תמיכה יוגשו בעברית ו/או בערבית.

5. מועדים להגשת בקשות ולקבלת תשובות

מועדי הגשת הבקשות בתחומי התמיכה השונים ובמסלולים השונים יפורסמו באתר הקרן לפחות חודש ימים לפני המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה בכל תחום ומסלול. החלטות יימסרו בתוך ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשה בכל תחום ומסלול.

6. נוהל מיון ובחינה של בקשות תמיכה 

א. בקשות ייבחנו על-ידי מנהל אמנותי של תחום התמיכה וצוות מתחלף של לקטורים, והם ידונו ויבחרו את הפרויקטים העולים לשלב המיון השני.

ב. פרויקטים שעלו לשלב המיון השני יידונו על-ידי צוות הלקטורים, המנהל האמנותי ומנכ"ל הקרן והם יגבשו יחד את המלצותיהם להנהלת הקרן.

ג. חברי צוות הלקטורים והמנהל האמנותי יכתבו כל אחד חוות דעת מפורטת ומנומקת על כל פרויקט.

ד. תמיכה ביצירה תיעשה רק לאחר אישור הנהלת הקרן להמלצות התמיכה שיוגשו לה כאמור, בהתאם לחוזה שייחתם עם היוצרים, ובכפוף לקבלת תקציבי תמיכה ממועצת הקולנוע.

ה. החלטת תמיכה יכולה להיות מותנית בתנאים, לרבות מינוי חונכים או יועצים מקצועיים, שינויי תסריט, תקציב, לוח זמנים, ליהוק וכדומה, או תנאים אחרים.

ו. גובה השקעת הקרן בפרויקט ייקבע על-ידי הנהלת הקרן בהתאם לתכנית העבודה והתקציב השנתי שלה וכן בהתאם להחלטה הפרטנית בכל פרויקט.

ז. הקרן רשאית לתמוך בפרויקטים ויוצרים שאינם עומדים בהוראות נהלים אלה, במקרים חריגים ומיוחדים בלבד, ובאישור הנהלת הקרן.

ח. הקרן אינה תומכת בפרויקטים הנתמכים על-ידי קרנות קולנוע אחרות הנתמכות בתקציבי חוק הקולנוע, אלא במקרים מיוחדים שאושרו על-ידי מנכ"ל הקרן בכתב. על אף האמור, ניתן להגיש בקשות תמיכה בפרויקטים שנתמכו על-ידי קרנות קולנוע אחרות בשלב הפיתוח.

7. ערעור

א. ערעורים  מנומקים בלבד יידונו ויוכרעו על-ידי מנכ"ל הקרן ותשובה מנומקת תימסר למערער. במידת הצורך יועבר הפרויקט לבחינה נוספת על-ידי אדם שימונה על-ידי מנכ"ל הקרן.

ב. כאמור בנהלים אלה לעיל, ליוצר שפרויקט שלו נדחה נתונה הזכות להגיש את הפרויקט פעמיים נוספות, והפרויקט יידון בכל פעם על-ידי צוות לקטורים אחר.

8. מתן תשובות הקרן למגישי הבקשות

א. תשובות מנומקות בכתב ימסרו לכל מגישי בקשות לקרן בסמוך לאחר קבלת ההחלטה בעניינם. תשובות שליליות יישלחו בדואר אלקטרוני.

ב. יוצר שפרויקט שלו נדחה רשאי לקבל את סיכום חוות הדעת של צוות הלקטורים שדן בפרויקט.

ג. הקרן רשאית שלא לבחור שום פרויקט במועד או מסלול מסוים, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

9. נוהל ביצוע תמיכות

א. תנאי להשקעת הקרן בפרויקטים, הינו חתימת חוזה בין היוצר לבין הקרן, בנוסח שייקבע על-ידי הקרן. החוזה החתום יחייב את הצדדים ויבטל כל מצג, התחייבות, הצהרות או הבנות כלשהן שקדמו לחתימתו.

ב. תמיכת הקרן מותנית באישור סופי ומחייב בדבר תמיכת משרד התרבות בקרן לשנת התקציב בתחום הרלוונטי, ובסכומי התמיכה הסופיים והמחייבים שיאושרו לקרן לאותה שנת תקציב.

ג. היה ולא ייחתם חוזה עם היוצר בתוך שלושה חודשים ממתן הודעת הקרן על אישור התמיכה, תהא הקרן רשאית לבטל את התמיכה בהודעה בכתב ליוצר. היה ויוצר יפר את החוזה שנחתם, לרבות באופן של אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת הפרויקט, תהא הקרן רשאית לבטל את החוזה, כאמור בתנאי החוזה.

ד. הקרן תסייע ליוצר הן בהשקעה כספית והן בליווי מקצועי ובהענקת שירותי יעוץ והדרכה מקצועיים, במקצועות הקולנוע, בנושאים משפטיים, חשבונאיים, שיווקים, בגיוס תקציבים, וכדומה.

ה. הקרן תקפיד על נאותות הפקה ועל קבלת תכנית עבודה ותקציב הנדרשים להבטחתה.

ו. פרויקט צריך להיות אפשרי להפקה מבחינה תקציבית. הקרן לא תשקיע בפרויקט בלי לוודא מקורות תקציביים לכיסוי עלות ההפקה. עם זאת הקרן רשאית להשקיע בפרויקט גם אם טרם גויסו מלוא תקציבי ההפקה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו ובאישור הנהלת הקרן.

ז. השקעת הקרן ניתנת כהשקעה לכל דבר.

ח. השקעתה ההכספית של הקרן תינתן לשיעורין לפי התקדמות ההפקה, בהתאם לתנאי החוזה בין היוצר לקרן.

ט. במידה שיוטל על סכום המשולם על-ידי הקרן היטל ו/או מס כלשהו, לרבות מס ערך מוסף ולרבות שינוי בשיעורו של מס קיים, ישולם המס על-ידי היוצר.

י. על היוצר למסור דו"חות כספיים כפי שנדרש בחוזה, לרבות דו"ח שנתי של תוצאות הפצה, הקרנות ומכירות.

יא. הקרן זכאית לקבל מתקבולי הפרויקט את חלקה כקבוע בחוזה. הכנסות הקרן מהפרויקטים ישמשו להשקעה בפרויקטים נוספים.

יב. לקרן לא יהיה חלק בפרסים כספיים שיקבל היוצר בגין הפרויקט.

10. עותקים, קרדיט, שימוש

א. עותק סופי – היוצר ימסור עותקים מהסרט הגמור: לארכיון הקרן ולארכיון הסרטים הישראלי, כמפורט בחוזה.

ב. היוצר ימסור לקרן טריילר, סצנת הפתיחה או סצנה ערוכה לצרכי העלאתם לאתר, באורך עד 5 דקות.

ג. קרדיט – היוצר ישבץ בפרויקט ובכל תוצר אחר של כל פרויקט, קרדיט בנוסח: "הסרט הופק בסיוע המועצה הישראלית לקולנוע", וכן יעניק קרדיט לקרן באופן הקבוע בחוזה.

ד. יוצר שקיבל מענק הפקה או השלמה לסרטו מאת הקרן, יחוייב להציג את הסרט בחו"ל כסרט ישראלי, ובמקרה של קופרודוקציה כסרט שהוא הן ישראלי והן ממדינת הקופרודוקציה.

ה. הקרן רשאית להקרין את הפרויקט או כל חלק ממנו בהקרנות לא מסחריות, לפי שיקול דעתה ובלא תשלום נוסף בגין ההקרנה.

11. כללי

איסור ניגוד עניינים

א. הוראות איסור ניגוד עניינים חלות על הלקטורים והמנהלים האמנותיים של הקרן, בהתאם להוראות המפורטות בנספח א' לכללים.

ב. חברי הנהלת הקרן ועובדי הקרן לא יהיו מעורבים בתקופת כהונתם ועבודתם, במישרין או בעקיפין, בפרויקטים אשר ייהנו מכספי הקרן. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי בכל מקרה בו לחבר ועד או מנהל תהא מעורבות בפרויקט אשר עשוי ליהנות מכספי הקרן – הוא יגלה במהלך הישיבה וקודם להצבעה את הקשר שיש לו לפרויקט ולא ישתתף בהצבעה שעניינה מתן תמיכה לאותו פרויקט. חברי הנהלת הקרן ועובדי הקרן יהיו מנועים מלהגיש בקשות תמיכה לקרן בכל תקופת כהונתם ועבודתם ובמשך 6 חודשים לפחות מסיומה.

ג. כהונת לקטורים מוגבלת לתקופה שלא תעלה על שנתיים, ולא יותר מכהונה אחת ברציפות. העדר רציפות תיחשב הפסקה בכהונת הלקטור שמשכה כמשך הכהונה האחרונה שלו בקרן.

ד. פעילות הקרן כפופה להוראות כל דין, לרבות חוק הקולנוע, ומבחני התמיכה בתחום הקולנוע, כפי שיעמדו בתוקפם מעת לעת.

ה. הוראות נהלים אלה מופנות לנשים ולגברים באופן שווה והשימוש בלשון זכר הינה לצרכי קיצור בלבד.

"יוצר" בנהלים אלה – מפיק, במאי, תסריטאי.

"פרויקט" בנהלים אלה – סרט עלילתי או תיעודי, סרט גמר של סטודנטים, או סדרה תיעודית.

"סרט" בנהלים אלה – פרויקט או סדרה.

*******************************

נספח א'

הצהרות בדבר שמירה והגנה על סודיות, תקופת צינון ומניעת ניגוד עניינים

אני הח"מ ________________   ת.ז. _____________  מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

 1. אני מאשר בזה הסכמתי להתמנות כלקטור/מנהל אמנותי מטעם הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה [להלן :"הקרן"] החל מתאריך ___________ בתחום [תעודה/יעודי/דרמה/ ניסיוני] ___________ במסלול ___________. ידוע לי כי בתוקף תפקידי אקבל מידע כתוב ואחר על פעילות הקרן וענייניה, לרבות בקשות של יוצרים ומפיקים לתמיכת הקרן בפרויקטים שהם יוצרים, מפתחים, מפיקים, משלימים ומשווקים [להלן: "מידע סודי"].
 2. אני מתחייב בזה שלא לפרסם ו/או לדון ו/או להעביר לכל אדם או גוף, כל חלק מהמידע הסודי, ובמיוחד ובלי לגרוע מכלליות האמור, כל מידע הקשור לכותבי התסריט, תוכן התסריט ורעיונות אמנותיים הקשורים בבקשות לתמיכה שנמסרו לבדיקתי, למעט הטיפול והדיון הנדרשים לשם ביצוע עבודת הקרן עם צוות אנשי הקרן.
 3. אני מתחייב לטפל בכל בקשות התמיכה שמועברות לעיוני ביסודיות ובלוח הזמנים שנקבע, למלא את טפסי ההערכה שנמסרו לי במלואם ובפירוט, ולהחזיר את טפסי ההערכה וכן כל חומר שנמסר לטיפולי ועיוני בחזרה למזכירות הקרן, ולא להשאיר אצלי עותקים או העתקים של חומרים אלה כולם או חלקם.
 4. אין לי למיטב ידיעתי שום ניגוד עניינים ביני לבין הקרן או פעילותה במועד מנויי כלקטור. אני מתחייב להודיע באופן מיידי ובכתב למנהל האמנותי של הקרן ו/או למנכ"ל הקרן, על כל קשר אישי, משפחתי, עסקי או אחר, או ניגוד עניינים מכל סוג, שיש לי עם הקרן או עם כל פרויקט שהוגש לתמיכת הקרן. אני מתחייב למלא אחר הנחיות הקרן בנושא הודעתי, ובלי לגרוע מתוקף הנחיות אלה אני מתחייב בכל מקרה להימנע מהשתתפות בכל דיון בנושא פרויקט כזה ומכל הבעת דעה או הצבעה בעניינו.
 5. הנני מצהיר כי במועד מינויי כלקטור ובכל עת בה אני מכהן כלקטור ועד תום חצי שנה מסיום כהונתי כלקטור, לא קיים ולא יהיה קיים שום פרויקט שאני קשור אליו או מועסק ביצירתו ואשר הקרן תומכת בו או שוקלת תמיכה בו. בנוסף, ידוע לי ואני מסכים לכך, שאהיה מנוע מהגשת בקשות לקרן לתמיכה בפרויקטים וכן שלא ניתן יהיה להגיש ולקבל כל בקשות לתמיכה או מעורבות של הקרן בפרויקטים שאני קשור אליהם במישרין או בעקיפין או מועסק בהם בתפקיד כלשהו או שקרוב שלי מדרגה ראשונה [הורה, בן זוג או ילד] יהיה קשור או מועסק בהם כאמור, וזאת במשך כל תקופת מינויי כלקטור ובמשך ששה חודשים רצופים לאחר תום תקופת מינויי.
 6. אני מצהיר ומתחייב כי לא אועסק בשום פרויקט שהימלצתי כלקטור על תמיכת הקרן בו, לא במועד מינויי כלקטור ולא בשום מועד לאחר מכן.
 7. הנני מצהיר כי ידוע לי שהפרת חובותיי לעיל כולן או חלקן, עשויה בין היתר גם להוות פגיעה בזכות היוצרים של מגישי הבקשות לתמיכה  ו\או של הקרן, וכי היא עשויה לחשוף אותי לתביעות לפיצוי על נזקים והוצאות שייגרמו ממעשי.
 8. כל האמור במסמך זה נאמר בלשון נקבה לפי העניין.

_________________     _________________     _________________

          תאריך                               שם מלא                             חתימה