נהלי המיזם

חיפוש באתר
לוח אירועים
ספטמבר 2022
אבגדהוש
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
« אוג   אוק »
לכל אירועי החודש »
הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר כדי לקבל חדשות ועדכונים על פעילות הקרן ומועדי הגשה

 

נהלי המיזם

מיזם קרן קולנוע מדרום  (להלן: "המיזם")

יוזמת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע"ר (להלן :"הקרן") בשיתוף מרכז לתרבות במצפה רמון ע"ש סמואל רובין בע"מ (להלן: "המתנ"ס")

*נהלים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי קיצור בלבד, אך פונים לנשים ולגברים באופן שווה

למעבר לנהלי הקרן הכלליים לחצו כאן


נהלי הגשת הצעות למיזם

1. זכאים להגיש בקשות תמיכה למיזם

יוצרים, מפיקים, במאים או תסריטאים, אזרחי מדינת ישראל שמלאו להם 18 שנים.
מגיש בקשת התמיכה לקרן יהיה בעל הזכויות המלאות בהפקת היצירה (סרט או סדרה) המוגשת.

2. כללים

א. על היצירה לענות על כללי הפקה אזורית כמפורט בסעיף ז' במסמך זה ובמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע (להלן: "מבחני התמיכה") ובמיוחד בסעיפים 7(5) ו-10 למבחני התמיכה. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות מבחני התמיכה.

ב. הנהלת המיזם תתמוך רק ביצירה העונה על הגדרת "סרט ישראלי" בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), תשס"ה-2005 או כל דין חלופי, או יצירה הזכאית לתמיכה לפי אמנות הקופרודוקציה הקיימות בין ישראל ומדינות שונות כפי שיהיו בתוקף במועד הרלוונטי.

ג. היצירה המוגשת לתמיכה תעמוד בתנאי כל דין, לרבות מבחני התמיכה; תקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה-2005; חוק הקולנוע התשנ"ט-1999; חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; וכל חוק וחקיקת משנה  שיבואו במקומם או החלים על היצירה ו/או יוצריה. על מגישי בקשות התמיכה מוטלת האחריות להכרת הנוסח העדכני של דינים אלה

3. הגשת בקשות תמיכה

א. מספר היצירות שאפשר להגיש בכל מועד של המיזם:

  • מפיקים יכולים להגיש עד שלוש יצירות
  • במאים יכולים להגיש עד שלוש יצירות, אחת בכל מסלול (פיתוח, הפקה והשלמת הפקה) .

ב. הגשה באתר – הגשות בקשות תמיכה נעשות בצורה מקוונת דרך אתר הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה, אלא אם פורסם במפורש אחרת.

ג. חומר מצולם – בקשת תמיכה בסרטים תיעודיים במסלול הפקה או השלמה (הן בתחום סרטים אזוריים, הן בתחום סרטי תעודה והן בתחום סרטים יעודיים) , – מחייבת הגשת חומר מצולם, למעט אם ניתן מראש ובכתב אישור פטור מיוחד מאת המנהל האמנותי של התחום.

ד. שפה – בקשות תמיכה יוגשו בעברית ו/או בערבית, למעט טופס ההגשה המקוון שימולא בעברית בלבד.

ה. במידה שהיצירה נסמכת על יצירה קודמת (ספר/מחקר וכד') נדרש כתב הרשאה, הסכם או אופציה לקבלת הזכויות מבעל הזכויות המקורי.

ו. חל איסור מוחלט על הגשת בקשות לתמיכה אשר מופיעים במסמכיהן ובחומרים המצולמים, בכל מקום שהוא :שם המבקש, התסריטאי, הבמאי או המפיק, פרט למסמך טופס הבקשה המקוון ומסמכי קורות החיים, שיישמרו בקרן ולא יועברו ללקטורים. בקשת תמיכה שתוגש תוך הפרת כלל זה תיפסל על הסף, ללא נימוק נוסף.

ז. המיזם אינו תומך בסרטי גמר של סטודנטים

4. נוהל מיון ובחינה של בקשות תמיכה

א. בחינת ההגשות, כולן או חלקן, וקבלת תמיכה מהמיזם, מותנות באישור וקבלת תקציב בתחום 'סיוע להפקת סרטים אזוריים' ממשרד התרבות והספורט.

ב. בקשות התמיכה יועברו לבחינת צוות הלקטורים ללא ציון שם המבקש (תסריטאי, במאי או מפיק). באחריות מגיש בקשת התמיכה להימנע מלצרף את שם המבקש, למעט בטופס הגשת הבקשה וטופס קורות החיים, אשר לא יימסרו ללקטורים.

ג. כל בקשה תיבחן על-ידי שני לקטורים. חברי צוות הלקטורים יכתבו כל אחד חוות דעת מפורטת ומנומקת על כל בקשה.

ועדת התוכן של המיזם תדון בפרויקטים שהומלצו על ידי לקטור אחד לפחות , ותבחר בהתאם לשיקול דעתה המקצועי את הפרויקטים שיזכו לתמיכה.

ד. תמיכה בפרויקט תיעשה רק בכפוף לאישור המלצות ועדת התוכן של המיזם בידי הנהלת המיזם ובידי הוועד המנהל של הקרן, ובהתאם לחוזה שייחתם עם היוצרים.

ה. החלטת תמיכה יכולה להיות מותנית בתנאים, לרבות מינוי חונכים או יועצים מקצועיים, שינויי תסריט, תקציב, לוח זמנים, ליהוק וכדומה, או בכל תנאים אחרים.

ו. גובה ההתמיכה בפרויקט ייקבע על-ידי הנהלת המיזם בהתאם לתכנית העבודה והתקציב השנתי של המיזם וכן בהתאם להחלטה הפרטנית בכל פרויקט.

ז. הנהלת המיזם רשאית לתמוך בפרויקטים ויוצרים שאינם עומדים בהוראות נהלים אלה, במקרים חריגים ומיוחדים בלבד, ובאישור הנהלת המיזם.

ח. הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בפרויקט כלשהו מקרב הפרויקטים שהוגשו לתמיכה.

ט. הנהלת המיזם אינה תומכת בפרויקטים הנתמכים על-ידי קרנות קולנוע אחרות המקבלות תקציבי חוק הקולנוע ונתמכות בתחום הייעודי ו/או האזורי, אלא במקרים מיוחדים שאושרו על-ידי מנכ"ל הקרן בכתב ומראש.

י. תמיכת המדינה בעד סיוע לפרויקט מסוים, לא תעלה על 80% מעלות הפקתו.

5. מתן תשובות המיזם למגישי הבקשות

א. החלטות יימסרו למגישי בקשות התמיכה בתוך ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשה בכל תחום ומסלול.

ב. תשובות מנומקות בכתב יימסרו לכל מגישי בקשות התמיכה בסמוך לאחר קבלת ההחלטה בעניינם, בדואר אלקטרוני, או באופן אחר שיקבע ע"י הנהלת המיזם.

6. כללי

א. הוראות איסור ניגוד עניינים חלות על הלקטורים והמנהלים האמנותיים של המיזם, בהתאם להוראות המפורטות בנהלי הקרן המופיעות באתר הקרן www.nfct.org.il

ב. חברי הנהלת הקרן ועובדי הקרן לא יהיו מעורבים בתקופת כהונתם ועבודתם, במישרין או בעקיפין, ביצירות אשר ייהנו מכספי המיזם.

ג. פעילות המיזם כפופה להוראות כל דין, לרבות חוק הקולנוע ומבחני התמיכה בתחום הקולנוע, כפי שיעמדו בתוקפם מעת לעת.

7. הפקה אזורית – הגדרות וכללים

לנוחותכם להלן תמצית מבחני התמיכה בנושא תמיכה בהפקות קולנוע אזורי. מובהר כי עליכם האחריות להכיר את מבחני התמיכה ובכל מקרה של סתירה או חסר, יגבר נוסח מבחני התמיכה כפי שיהיה בתוקף בכל עת.

הפקה אזורית –  הגדרות וכללים במבחנים

הפקה אזורית –  הגדרות וכללים החלים בשנת 2021 – מתוך האמור במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע (להלן : "המבחנים")

(לתשומת-לב: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח המבחנים המפורסם ברשומות - הפרסום ברשומות מחייב)

סעיף 7 (5) תחום ה' – סיוע להפקת סרטים אזוריים;
בתחום תמיכה זה –

  • "אזור הנגב" – כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב – 1991;
  • "תושב האזור"  –מי שמקום המגורים הקבוע שלו וכתובתו הרשומה בתעודת הזהות שלו הם באזור;
  • "הפקה אזורית" – הפקת סרט קולנוע שמתקיימים בה כל אלה, באותו אזור:

רשימת רשויות בנגב – להורדה

1. 30% לפחות מבין כל אחת מהקבוצות האלה הם תושבי האזור:  היוצרים המשתתפים בהפקת הסרט  )במאי, תסריטאי ועורך), השחקנים והמבצעים,  הצוות הטכני-הנדסי , וצוות ההפקה;  לעניין זה,  יראו במאי, צלם או איש סאונד שאינו תושב האזור,  כאילו הוא תושב האזור,  אם הוא מעסיק לצדו עוזר במאי,  עוזר צלם או עוזר סאונד,  לפי העניין,  שהוא תושב האזור;

2. בתקציב ההוצאות להפקת הסרט מתקיים אחד משני אלה:

(א) 20% לפחות מתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לרכישת טובין או שירותים באזור

(ב) 30% לפחות מתקציב שכר העבודה הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לתשלום שכר עבודה לתושבי האזור , בתמורה לעבודתם במסגרת הפקת הסרט;

3. בהפקת הסרט יתקיים אחד משני אלה לפחות:

(א) מרבית ימי הצילום של הסרט מתבצעים באזור ומרבית הצילומים שבעותק הבסיסי של הסרט,  בהיקף שלא יפחת מ- 55% מאורכו,  בוצעו באזור;

(ב) שני אנשים לפחות מקרב צוות ההפקה של הסרט המנויים להלן , ובהם במאי או תסריטאי,  הם תושבי האזור: מפיק, מפיק בפועל, במאי, תסריטאי ( ואם זה סרט תעודה – שניים לפחות ובהם במאי או מפיק בפועל),  צלם ראשי, עד שניים מבין השחקנים הראשיים ;מלחין; עורך; מעצב אמנותי;

(5) שיעור הסיוע של המוסד שיינתן בעד הפקה אזורית של סרט מסוים לא יעלה על 80% מתקציב הסרט;

(16) המוסד יתנה את אישורו למתן סיוע להפקה בקיומה של תכנית עבודה,  המעידה על כמות נאותה של ימי צילום וציוד טכני נאות, ועל קיומם של שאר תנאי הפקה נאותים בכל שלבי ההפקה, לרבות בשלב פיתוח התסריט,  ויפקח על התקיימותה;

(17) המוסד יבחן לכל אורך שלבי הפקתו של הסרט כי מתקיימים בו התנאים לעניין הפקה אזורית , ולא יסייע באמצעות כספי התמיכה לפי מבחנים אלה אלא אם כן התקיימו בסרט התנאים לעניין הפקה אזורית;

** ייתכן ויתקיימו שינויים בנהלים ובדרישות **


לעמוד מידע כללי של מיזם קרן קולנוע מדרום