נהלי הקרן

חיפוש באתר
דימוי קבוצת עדכונים של הקרן
לוח אירועים
יוני 2024
אבגדהוש
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
« מאי   יול »
לכל אירועי החודש »
הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר כדי לקבל חדשות ועדכונים על פעילות הקרן ומועדי הגשה

 

נהלי הקרן

נהלי עבודה, לרבות הגשת בקשות תמיכה ועבודת לקטורים

 1. תחומי התמיכה של הקרן
 • תמיכה בהפקת סרטי תעודה וסדרות תעודה.
 • תמיכה בהפקת סרטים ייעודיים (כהגדרתם במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע – להלן "מבחני התמיכה בקולנוע") בכל הז'אנרים וקידום ועידוד יוצרות/י קולנוע בפריפריה החברתית, התרבותית והגיאוגרפית בישראל.
 • תמיכה בהפקת סרטי גמר של סטודנטים, הלומדים בבתי ספר לקולנוע ובמגמות ללימודי קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטאות ומכללות.
 1. מסלולי התמיכה של הקרן
 • פיתוח– תמיכה ראשונית בפיתוח פרויקטים.
 • הפקה– תמיכה בהפקת פרויקטים הנמצאים לפני או במהלך הצילומים.
 • השלמת הפקה– תמיכה בהשלמת פרויקטים הנמצאים לאחר סיום רוב הצילומים או במהלך העריכה.
 • שיווק – תמיכה בשיווק ובהפצה של סרטים ובפעילות לקידום הקולנוע הישראלי.

הקרן רשאית להכריז על מועדים פתוחים להגשת בקשות תמיכה, ובנפרד היא רשאית להכריז על מועדים להגשת פרויקטים בנושאים ספציפיים ו/או המיועדים ליוצרים העונים על קריטריונים מסוימים, על מועדי קופרודוקציה, ו/או על מועדים הממומנים בחלקם או במלואם ממקורות תקציב חיצוניים.

 1. הגשת בקשות לתמיכה

א. זכאים להגיש בקשות לקרן– יוצרים/ות, מפיקים/ות, במאים/ות או תסריטאים/ות, שמלאו להם/ן 18 שנים, בעלי השכלה ו/או ניסיון קודם בתחום הקולנוע ו/או בתחומי אמנות רלוונטיים. בתחום תמיכה בסרטי גמר לסטודנטים זכאים להגיש בקשות תלמידים/ות בבתי"ס לקולנוע בישראל שיגישו אישור מהנהלת המוסד בו הם לומדים, כי הפרויקט המוגש הינו סרט גמר.

מגיש/ת בקשת התמיכה לקרן יהיה בעל הזכויות המלאות בהפקת הסרט או סטודנט המגיש סרט גמר במסגרת לימודיו אף אם הזכויות בסרט, כולן או חלקן, מוקנות למוסד הלימודי.

ב. הקרן תתמוך רק ביצירה העונה על הגדרת "סרט ישראלי בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), תשס"ה-2005 או כל דין חלופי, או יצירה הזכאית לתמיכה לפי אמנות הקופרודוקציה הקיימות בין ישראל ומדינות שונות כפי שיהיו בתוקף במועד הרלוונטי.

ג. הפרויקט המוגש לתמיכה יעמוד בתנאי כל דין, לרבות תנאי במבחני התמיכה בקולנוע; חוק הקולנוע התשנ"ט-1999; חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; וכל חוק, חקיקת משנה ונהלים שיבואו במקומם או החלים על הפרויקט ו/או יוצריו.

ד. הגבלת מספר ההגשות לקרן:

  1. מפיקים/ות יכולים/ות להגישעד 5 פרויקטים בכל מועד הגשה, לא יותר מ-3 בכל מסלול (פיתוח, הפקה או השלמת הפקה).
  2. מפיקים/ות יכולים/ות לקבל תמיכה בלא יותר מ-3 פרויקטים בשנה ובסך-הכל עד 5 סרטים המופקים בו-זמנית.
  3. במאים/ות יכולים/ות להגישלקרן עד 2 פרויקטים בכל מועד הגשה, לא יותר מ-1 בכל מסלול (פיתוח, הפקה או השלמת הפקה).
  4. במאים/ות יכולים/ות לקבל תמיכה במסלול הפקה בפרויקט אחד בשנה, ובסך-הכל עד 2 סרטים המופקים בו זמנית.
  5. יוצר/ת רשאי/ת להגיש לקרן בקשה לגבי אותו פרויקט עד שלוש פעמים לכל היותר בכל תחומי התמיכה והמסלולים.
  6. לא ניתן להגיש את אותו פרויקט למועדים המתקיימים במקביל. בכל מועד תיבחן הבקשה על-ידי צוות לקטורים אחר.
 1. אופן הגשת בקשות

א. הגשה באתר– הגשת בקשת תמיכה נעשית בצורה מקוונת דרך אתר הקרן בלבד, אלא אם פורסם במפורש אחרת.

ב. יש להגיש בקשת תמיכה בהתאם להוראות ההגשהבמועדים השונים המתפרסמות באתר הקרן ובהתאם למסלול ההגשה הרלוונטי.

ג. חומר מצולם – ככלל בקשות תמיכה בכל המסלולים מחייבות הגשת חומרים מצולמים/ויזואליים, למעט אם ניתן אישור מיוחד מאת המנהל האמנותי של התחום. בכל מועד הגשה מפורטות דרישות ספציפיות לגבי החומרים המצולמים הנדרשים בכל מסלול.

ד. שפה– בקשות תמיכה יוגשו בעברית ו/או בערבית.

ה. במידה שההצעה נסמכת על יצירה קודמת(ספר, מחקר וכד', נדרש כתב הרשאה, הסכם או אופציה לקבלת הזכויות מבעל הזכויות ביצירה הקודמת.

ו. אנונימיות – חל איסור מוחלט על הגשת בקשת תמיכה אשר מופיעים במסמכיה ו/או בחומר המצולם, בכל מקום שהוא,שם המבקש/ת, התסריטאי/ת, הבמאי/ת או המפיק/ה, וזאת פרט למסמך טופס הבקשה המקוון ומסמכי ביוגרפיה מקצועית, שיכללו פרטים אלה ואשר ישמרו בקרן ולא יועברו ללקטורים.
בקשת תמיכה שתוגש תוך הפרת כלל זה עלולה להיפסל על הסף, ללא נימוק נוסף.

 1. מועדים להגשת בקשות ולקבלת תשובות

א. הקרן תפרסם מועדים להגשת בקשה לתמיכה בתחומי התמיכה השונים ובמסלולים השונים, לרבות מסלולים לפיתוח, הפקה והשלמת הפקה, ולרבות מסלולים נושאיים מיוחדים.

ב. הפרסום ייעשה באתר האינטרנט של הקרן .(nfct.org.il)

ג. ההזמנות להגשת בקשת תמיכה יהיו פתוחות לכל בכפוף לעמידה בהוראות מבחני התמיכה בקולנוע, חוק הקולנוע והנהלים.

ד. ההזמנות להגשת בקשת תמיכה יפורסמו בצירוף המועד האחרון להגשה וזאת לפחות חודש ימים לפני המועד האחרון להגשה כאמור.

ה. החלטות יימסרו למגישים בתוך ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשה בכל הזמנה.

 1. מיון ובחינה של בקשות תמיכה

א. בקשת התמיכה תוגש באופן מקוון באתר הקרן, וראשית תיבחן עמידתה בתנאי הסף בהתאם להנחיות ההגשה ולנהלים.

ב. בכל סבב של בחינת בקשות לתמיכה, תיבחן כל בקשה על-ידי שלושה לקטורים/ות לפחות. הרכב הלקטורים/ות בכל סבב יהיה אי-זוגי. לקטורים/ות ייבחרו ויועסקו על פי הוראות חוק הקולנוע בקשר ללקטורים לרבות בקשר עם מאגר לקטורים, ככל שיהיו הוראות כאלה.

ג. כהונתם של לקטורים בקרן מוגבלת לתקופה שלא תעלה על שנתיים, ולא יותר מכהונה אחת ברציפות בקרן. לעניין זה, העדר רציפות תחשב הפסקה בכהונת הלקטור שמשכה כמשך הכהונה האחרונה שלו בקרן. הלקטורים יבחרו בהתאם להוראות מבחני התמיכה בקולנוע ולהוראות חוק הקולנוע, לרבות ההוראות העוסקות במאגר הלקטורים, ולרבות ההוראות העוסקות בבחירת לקטורים מקרב הפריפריה.

ד. הקרן לא תעניק תמיכה לפרויקט אם רוב הלקטורים שבחנו את הבקשה לסיוע שהוגשה לגביו, המליצו שלא לתמוך בו.

ה. בשלב הראשון: בקשות התמיכה וכל החומרים הכלולים בהן, יועברו לבחינת צוות הלקטורים/ות ללא ציון שם המבקש (תסריטאי, במאי או מפיק).

חברי צוות הלקטורים/ות יכתבו כל אחד חוות דעת מפורטת ומנומקת על כל בקשת תמיכה על גבי טופס הערכה.

לאחר קבלת חוות הדעת מהלקטורים/ות, מרוכזות ההצעות אשר הומלצו על-ידי רובם, ומועברות לשלב ועדת התוכן.

ו. "ועדת התוכן" – מנהל הקרן, המנהל האמנותי של הקרן או של תחום התמיכה בקרן, מנהלת ההפקות, כל בעל תפקיד אחר בקרן שמנהל הקרן יקבע.
בתחום סרטי גמר של סטודנטים – "ועדת התוכן" כוללת את אחראית תחום סטודנטים בקרן ומנהלת ההפקות.

ז. בשלב השני: ועדת התוכן תדון בפרויקטים שהומלצו על-ידי צוות הלקטורים/ות ותבחר את הפרויקטים המומלצים לאישור הוועד המנהל. ועדת התוכן תהיה רשאית להתייעץ עם הלקטורים/ות שבחנו את ההגשות במועד. בנפרד ועדת התוכן תיפגש עם מגישי הבקשות המומלצות, כולם או חלקם, לשם פרזנטציה או בירור סוגיות הדרושות להחלטה בבקשות.
לאחר הדיונים והפגישות תקיים הוועדה דיון מסכם במשקולות שקבעה לצורך הערכת בקשות התמיכה (כגון שיקולי תוכן ונושא, מבט רפרטוארי רחב ורב-שנתי, היתכנות הפקתית, גיוס תקציבים נוספים, אימפקט חברתי ותרבותי, פוטנציאל הפצה בישראל ובעולם ועוד, בהתאם למועדים והמסלולים).
ועדת התוכן תגבש את המלצותיה לרבות סכומי התמיכה בפרויקטים, ותגיש אותן לוועד המנהל של הקרן.

ח. בשלב השלישי: הוועד המנהל של הקרן ידון בהמלצות ויאשר את התמיכות. תמיכה בפרויקט תיעשה רק בכפוף לאישור התמיכה בידי הוועד המנהל של הקרן.

 1. מתן תשובות הקרן למגישי הבקשות

א. תשובות מנומקות בכתב יימסרו לכל מגישי/ות בקשות התמיכה לקרן בסמוך לאחר קבלת ההחלטה בעניינם, בדואר אלקטרוני, או באופן אחר שיקבע על-ידי הקרן.

ב .חוות דעת הלקטורים שדנו בפרויקט יועברו במסמך מרוכז למבקשים בסמוך לקבלת החלטה בעניינם, יחד עם שמות הלקטורים/ות במועד, ובלא ציון שם הלקטור/ית האחראי לכל חוות דעת בנפרד.

ג. הקרן שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בפרויקט כלשהו מקרב הפרויקטים שהוגשו לה.

 1. תמיכת קרנות קולנוע אחרות

הקרן אינה תומכת בפרויקטים הנתמכים על-ידי קרנות קולנוע אחרות המקבלות תקציבי חוק הקולנוע, אלא במקרים להלן:

 1. פרויקט הנתמך על-ידי קרן קולנוע אחרת באותו תחום תמיכה:

א. אפשר שהפרויקט ייתמך במסלול פיתוח בקרן א' ובמסלול הפקה/השלמת הפקה בקרן ב'

 1. פרויקט הנתמך על-ידי קרן קולנוע אחרת בתחום תמיכה אחר:

א. פרויקט הנתמך בתחום האזורי על-ידי קרן קולנוע אחרת יכול להיתמך על-ידי הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה בתחום תעודה בכל המסלולים – פיתוח/הפקה/השלמת הפקה.
להסרת ספק, פרויקט הנתמך בתחום האזורי על-ידי קרן קולנוע אחרת אינו יכול להיתמך על ידי הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה בתחום הייעודי.

ב. פרויקט הנתמך בתחום הייעודי בקרן קולנוע אחרת יכול להיתמך על-ידי הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה בתחום תעודה בכל המסלולים – פיתוח/הפקה/השלמת הפקה.

ג. פרויקט הנתמך בתחום תעודה בקרן קולנוע אחרת יכול להיתמך על-ידי הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה בתחום הייעודי בכל המסלולים – פיתוח/הפקה/השלמת הפקה.

ד. פרויקט הנתמך בתחום העלילתי ארוך/עלילתי קצר בקרן קולנוע אחרת יכול להיתמך על-ידי הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה בתחום הייעודי בכל המסלולים – פיתוח/הפקה/השלמת הפקה.

 1. השגה

א. הקרן תאפשר ליוצר שבקשתו לתמיכה נדחתה שלוש פעמים בידי הקרן, להגיש השגה מנומקת בכתב להנהלת הקרן וזאת עד תום חודשיים מיום שנמסרה ליוצר ההחלטה שהתקבלה בעניינו בסבב השלישי.

ב. ההשגה תידון בפני ועדה שתורכב משלושה חברים: שני חברי הוועד המנהל של הקרן, ונציג ציבור שימונה על-ידי הקרן מקרב מאגר הלקטורים, ובלבד שמתקיימים לגביו שני אלה:

1. הוא אינו מועסק על-ידי הקרן ולא הועסק על-ידה בשנתיים שקדמו למינויו לוועדה.

2. אם ההשגה מתייחסת לפרויקט עלילתי הוא בעל ניסיון שלא יפחת מ-5 שנים בקריאת תסריטים, ואם ההשגה מתייחסת לפרויקט בסוגה אחרת הוא בעל ניסיון שלא יפחת מ-5 שנים בבחינת בקשות לתמיכה.

ג. היה והחליטה הוועדה לקבל את ההשגה, יקבל היוצר מגיש ההשגה זכות להגיש למוסד פעם נוספת בקשה לסיוע לגבי אותו סרט והבקשה תידון על-ידי צוות לקטורים/ות אחר.

 1. ביצוע תמיכות

א. תנאי לתמיכת הקרן בפרויקט, הינו חתימת חוזה בין היוצר לקרן בנוסח שייקבע על-ידי הקרן. החוזה החתום יחייב את הצדדים ויבטל כל מצג, התחייבות, הצהרות או הבנות כלשהן שקדמו לחתימתו. כל שינוי בחוזה יעשה רק במסמך חתום בידי שני הצדדים.

ב. תמיכת הקרן מותנית באישור סופי ומחייב בדבר תמיכת משרד התרבות בקרן לשנת התקציב בתחום הרלוונטי, ובסכומי התמיכה הסופיים והמחייבים שיאושרו לקרן לאותה שנת תקציב.

ג. תמיכת הקרן מכספי המדינה בפרויקט מסוים, לא תעלה על 80% מעלות הפקתו. האמור לא יחול על סרטי גמר של סטודנטים, על סרט עלילתי ראשון או שני של הבמאי או היוצר, על פרויקט ייעודי או על פרויקט שתקציב הפקתו אינו עולה על 800,000 ₪.

ד. הנהלת הקרן רשאית לאשר השתתפות הקרן במיזמים משותפים שונים בתחום הקולנוע, בתנאי שפעילות זו תהיה בהתאם למוגדר במבחני התמיכה בקולנוע. במידת הצורך, יגובשו כללים ונהלים מיוחדים להפעלת המיזם המשותף.

ה. הקרן אינה מחויבת לתמוך בהפקה או בהשלמת הפקה של יצירה שנתמכה על-ידה בשלב הפיתוח או ההפקה.

ו. החלטת תמיכה יכולה להיות מותנית בתנאים, לרבות מינוי חונכים או יועצים מקצועיים, שינויי תסריט, תקציב, לוח זמנים, ליהוק וכדומה, או תנאים אחרים.

ז. גובה השקעת הקרן בפרויקט ייקבע על-ידי הנהלת הקרן בהתאם לתכנית העבודה והתקציב השנתי שלה וכן בהתאם להחלטה הפרטנית בכל פרויקט.

ח. הקרן רשאית לתמוך בפרויקטים ויוצרים שאינם עומדים בהוראות נהלים אלה, במקרים חריגים ומיוחדים בלבד, ובאישור הנהלת הקרן.

ט. היה ולא ייחתם חוזה עם היוצר בתוך שלושה חודשים ממתן הודעת הקרן על אישור התמיכה, תהא הקרן רשאית לבטל את התמיכה בהודעה בכתב ליוצר. היה ויוצר יפר את החוזה שנחתם, לרבות באופן של אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת הפרויקט, תהא הקרן רשאית לבטל את החוזה, כאמור בתנאי החוזה.

י. לפי הצורך ולפי שיקול דעתה, תסייע הקרן ליוצר הן בהשקעה כספית והן בליווי מקצועי ובהענקת שירותי יעוץ והדרכה מקצועיים, במקצועות הקולנוע, בנושאים משפטיים, חשבונאיים, שיווקיים, בגיוס תקציבים, וכדומה.

יא. הקרן תקפיד על קבלת תכנית עבודה מפורטת מהיוצרים הנתמכים הכוללת פירוט ימי צילום, ציוד טכני ושאר תנאי הפקה לפרויקט.

יב. היתכנות – הקרן תוודא כי קיימים מקורות תקציביים המאפשרים את ביצוע והשלמת ההפקה של הפרויקט המוגש מבחינה תקציבית, אך היא רשאית להשקיע בפרויקט גם אם טרם גויס מלוא תקציבו, וזאת בתנאי שהחל משלב תשלום מסוים יעוכב המשך תמיכת הקרן עד אשר יושלם תקציב ההפקה.

יג. הקרן רשאית להתנות את העברת מתן מלוא התמיכה בקיומו של גוף שידור התומך בהפקת הסרט ומתחייב לשדרו או בהשגת מקור מימון אחר להשלמת ההפקה.

יד. תמיכת הקרן ניתנת כהשקעה לכל דבר.

טו. השקעתה הכספית של הקרן תינתן לשיעורין לפי התקדמות ההפקה, בהתאם לתנאי החוזה בין היוצר לקרן.

טז. במידה שיוטל על סכום המשולם על-ידי הקרן היטל ו/או מס כלשהו, לרבות מס ערך מוסף ולרבות שינוי בשיעורו של מס קיים, ישולם המס על-ידי היוצר.

יז. על היוצר למסור לקרן דו"חות כפי שנדרש בחוזה, לרבות דו"חות כספיים, דו"ח שנתי של תוצאות הפצה, הקרנות ומכירות לאחר סיום הפקת הסרט.

יח. הקרן זכאית לקבל מתקבולי הפרויקט את חלקה כקבוע בחוזה. הכנסות הקרן מהפרויקטים ישמשו להשקעה בפרויקטים נוספים.

יט. לקרן לא יהיה חלק בפרסים כספיים שיקבל היוצר בגין הפרויקט.

 1. עותקים, קרדיט, שימוש

א. עותק סופי – היוצר ימסור עותקים מהסרט הגמור: לארכיון הקרן ולארכיון הסרטים הישראלי, כמפורט בחוזה, לשימור בארכיון, למטרות מחקר ושימוש ציבורי וכן לכל גורם נוסף אשר עליו יוסכם מראש עם היוצר בחוזה בינו לבין הקרן.

ב. היוצר ימסור לקרן טריילר, סצנת פתיחה או סצנה ערוכה להעלאה לאתר, באורך עד 5 דקות.

ג. קרדיט – סרט המופק בתמיכת הקרן יציין את תמיכתה ואת תמיכת משרד התרבות והספורט הניתנת על פי המלצת המועצה לקולנוע; ציון כאמור יופיע בכותרות הפתיחה ובכותרות הסיום של הסרט וייכללו בו הקרן, המשרד והמועצה, בצירוף סמליל הקרן, סמליל משרד התרבות והספורט וסמליל המועצה, בנוסחים כפי שיסופקו על ידי הקרן, ולפי הנחיות הקרן (המופיעים באתר הקרן בעמוד לוגואים וקרדיטים להורדה).
לקרן שמורה הזכות לחייב את היוצר להכליל בכותרות ובקרדיטים – גם תודות לגורמים נוספים כפי שיימסרו לו על ידי הקרן, בנוסח ובצירוף לוגו.
היוצר יקבל את אישור הקרן מראש ובכתב על נוסח ומיקום כל הקרדיטים והלוגואים כאמור לעיל, וזאת לפני סגירת הסרט, וכתנאי לקבלת התשלומים משלב אישור הפיינקאט.

ד. סרט ישראלי שיופק בתמיכת הקרן, יוצג כסרט ישראלי בכל הקרנה פומבית שלו בארץ או בחוץלארץ, לרבות בפרסומים רשמיים או שיווקיים. אין באמור כדי למנוע הצגת סרט שהוכר כסרט ישראלי על-פי תקנות הקולנוע, כסרט שהופק במשותף בין מפיק ישראלי למפיק זר (קופרודוקציה בין–לאומית).

ה. הקרן רשאית להקרין את הפרויקט או כל חלק ממנו בהקרנות לא מסחריות, לפי שיקול דעתה ובלא תשלום נוסף בגין ההקרנה.

 1. כללי

א. איסור ניגוד עניינים חל על הלקטורים/ות והמנהלים/ות האמנותיים של הקרן, בהתאם להוראות המפורטות בנספח א' לנהלים.

ב. חברי/ות הנהלת הקרן לא יהיו מעורבים בתקופת כהונתם ועבודתם, במישרין או בעקיפין, בפרויקטים אשר ייהנו מכספי הקרן. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי בכל מקרה בו לחבר/ת ועד או מנהל/ת תהא מעורבות בפרויקט אשר עשוי ליהנות מכספי הקרן – הוא יגלה במהלך הישיבה וקודם להצבעה את הקשר שיש לו לפרויקט ולא ישתתף בדיון ובהצבעה שעניינם מתן תמיכה לאותו פרויקט.

ג. חברי הנהלת הקרן ועובדי הקרן יהיו מנועים מלהגיש בקשות תמיכה לקרן בכל תקופת כהונתם.

ד. פעילות הקרן כפופה להוראות כל דין, לרבות חוק הקולנוע ומבחני התמיכה בקולנוע, כפי שיעמדו בתוקפם מעת לעת.

ה. הוראות נהלים אלה מופנות לנשים ולגברים באופן שווה והשימוש בלשון זכר הינה לצרכי קיצור בלבד.

הגדרות:
"יוצר" בנהלים אלה – מפיק/ה, במאי/ת, תסריטאי/ת.
"סרט/סדרה/פרויקט/יצירה" – יתייחסו לפני העניין לפרויקטים אודיו-ויזואליים, קולנועיים וטלוויזיוניים בהם תומכת הקרן.


נספח א'

הצהרות  בדבר  שמירה  והגנה  על   סודיות,

תקופת צינון ומניעת ניגוד עניינים ללקטורים ומנהלים אמנותיים

 

אני הח"מ ________________   ת.ז. _____________  מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

 1. אני מאשר בזה הסכמתי להתמנות כלקטור מטעם הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה [להלן: "הקרן"] החל מתאריך ___________. ידוע לי כי בתוקף תפקידי אקבל מידע כתוב ואחר על פעילות הקרן ועל ענייניה, לרבות בקשות של יוצרים ומפיקים לתמיכת הקרן בפרויקטים שהם יוצרים, מפתחים, מפיקים, משלימים ומשווקים [להלן: "מידע סודי"].
 2. אני מתחייב בזה שלא לפרסם ו/או לדון ו/או להעביר לכל אדם או גוף, כל חלק מהמידע הסודי, ובמיוחד ובלי לגרוע מכלליות האמור, כל מידע הקשור לתוכן התסריט ורעיונות אמנותיים הקשורים בבקשות לתמיכה שנמסרו לבדיקתי, למעט הטיפול והדיון הנדרשים לשם ביצוע עבודת הקרן עם צוות אנשי הקרן.
 3. אני מתחייב לטפל בכל בקשות התמיכה שמועברות לעיוני ביסודיות ובלוח הזמנים שנקבע, למלא את טפסי ההערכה שנמסרו לי במלואם ובפירוט, ולהחזיר את טפסי ההערכה וכן כל חומר שנמסר לטיפולי ועיוני בחזרה למזכירות הקרן, ולא להשאיר אצלי עותקים או העתקים של חומרים אלה כולם או חלקם.
 4. אין לי למיטב ידיעתי שום ניגוד עניינים ביני לבין הקרן או פעילותה במועד מינויי כלקטור. אני מתחייב להודיע באופן מיידי ובכתב למנהל האמנותי של הקרן ו/או למנכ"ל הקרן, על כל קשר אישי, משפחתי, עסקי או אחר, או ניגוד עניינים מכל סוג, שיש לי עם הקרן או עם כל פרויקט שהוגש לתמיכת הקרן. אני מתחייב למלא אחר הנחיות הקרן בנושא הודעתי, ובלי לגרוע מתוקף הנחיות אלה אני מתחייב בכל מקרה להימנע מהשתתפות בכל דיון בנושא פרויקט כזה ומכל הבעת דעה או הצבעה בעניינו.
 5. הנני מצהיר כי במועד מינויי כלקטור ובכל עת בה אני מכהן כלקטור, לא קיים ולא יהיה קיים שום פרויקט שאני קשור אליו או מועסק ביצירתו ואשר הקרן שוקלת תמיכה בו. בנוסף, ידוע לי ואני מסכים לכך, שאהיה מנוע מהגשת בקשות לקרן לתמיכה בפרויקטים וכן שלא ניתן יהיה להגיש ולקבל כל בקשות לתמיכה או מעורבות של הקרן בפרויקטים שאני קשור אליהם או מועסק בהם בתפקיד כלשהו, וזאת במשך כל תקופת מינויי כלקטור.
 6. אני מצהיר ומתחייב כי לא אועסק בשום פרויקט שהקרן החליטה לתמוך בו במועד בו כיהנתי כלקטור, לא בזמן מינויי כלקטור ולא לאחר מכן.
 7. התחייבויותיי בסעיפים 4-6 לעיל יחולו גם על קרוב שלי כהגדרתו להלן: "קרוב" – בן זוג קבוע וכן ילד, הורה, אח,  ובני זוגם הקבועים.
 8. הנני מצהיר כי ידוע לי שהפרת חובותיי לעיל כולן או חלקן, עשויה בין היתר גם להוות פגיעה בזכות היוצרים של מגישי הבקשות לתמיכה ו\או של הקרן, וכי היא עשויה לחשוף אותי לתביעות לפיצוי על נזקים והוצאות שייגרמו ממעשי.

כל האמור במסמך זה נאמר בלשון נקבה לפי העניין.