נהלי הקרן

חיפוש באתר
לוח אירועים
יוני 2022
אבגדהוש
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
« מאי   יול »
לכל אירועי החודש »
הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר כדי לקבל חדשות ועדכונים על פעילות הקרן ומועדי הגשה

 

נהלי הקרן

נהלי עבודה, לרבות הגשת בקשות תמיכה ועבודת לקטורים

1. תחומי התמיכה של הקרן

  • סיוע בהפקת סרטי תעודה וסדרות תעודה.
  • סיוע בהפקת סרטים ייעודיים (כהגדרתם במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע – להלן "מבחני התמיכה בקולנוע") בכל הז'אנרים וקידום ועידוד יוצרות/י קולנוע בפריפריה החברתית, התרבותית והגיאוגרפית בישראל.
  • תחום אזורי דרום – סיוע בהפקת סרטים של יוצרים מאזור הדרום בכל הז'אנרים.
  • סיוע בהפקת סרטי גמר של סטודנטים, הלומדים בבתי ספר לקולנוע ובמגמות ללימודי קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטאות ומכללות.

2. מסלולי התמיכה של הקרן

  • פיתוח– תמיכה ראשונית לפיתוח הפרויקט. במסגרת מסלול זה תשקיע הקרן בפיתוח פרויקטים הנמצאים לפני הצילומים או במהלכם.
  • הפקה– תמיכה בהפקת הפרויקט.
  • השלמה– תמיכה בהשלמת הפקה. במסגרת מסלול זה תשקיע הקרן בהשלמת פרויקטים הנמצאים לאחר סיום רוב הצילומים או במהלך העריכה.
  • שיווק– תמיכה בשיווק ובהפצה של סרטים ובפעילות לקידום הקולנוע הישראלי.

הקרן רשאית להכריז על מסלולים פתוחים להגשת בקשות תמיכה, ובנפרד היא רשאית להכריז על מסלולים המיועדים להגשת פרויקטים בנושאים ספציפיים ו/או המיועדים ליוצרים העונים על קריטריונים מסוימים, על מסלולי קופרודוקציה, ו/או על מסלולים הממומנים בחלקם או במלואם ממקורות תקציב חיצוניים.

3. נהלי הגשת בקשות לתמיכה

א. זכאים להגיש בקשות לקרןיוצרים, מפיקים, במאים או תסריטאים, שמלאו להם 18 שנים, בעלי השכלה ו/או ניסיון קודם בתחום הקולנוע ו/או בתחומי אמנות רלוונטיים. בתחום תמיכה בסרטי גמר לסטודנטים זכאים להגיש בקשות תלמידים בבתי"ס לקולנוע בישראל שיגישו אישור מהנהלת המוסד בו הם לומדים, כי הפרויקט המוגש הינו סרט גמר.

מגיש בקשת התמיכה לקרן יהיה בעל הזכויות המלאות בהפקת הסרט או סטודנט המגיש סרט גמר במסגרת לימודיו אף אם הזכויות בסרט, כולן או חלקן, מוקנות לבית הספר שלו.

ב. הקרן תתמוך רק ביצירה העונה על הגדרת "סרט ישראלי בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), תשס"ה-2005 או כל דין חלופי, או יצירה הזכאית לתמיכה לפי אמנות הקופרודוקציה הקיימות בין ישראל ומדינות שונות כפי שיהיו בתוקף במועד הרלוונטי.

ג. הפרויקט המוגש לתמיכה יעמוד בתנאי כל דין, לרבות תנאי במבחני התמיכה בקולנוע; כללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה-2005; חוק הקולנוע התשנ"ט-1999; חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; וכל חוק, חקיקת משנה ונהלים שיבואו במקומם או החלים על הפרויקט ו/או יוצריו.

ד. הקרן לא תשקיע בסרטים המטיפים לשלילת קיומה של מדינת ישראל.

ה. מפיקים יכולים להגיש עד 5 פרויקטים בכל מועד הגשה, לא יותר מ-3 בכל מסלול (פיתוח, הפקה או השלמה). מפיקים יכולים לקבל תמיכה בלא יותר מ-3 פרויקטים בשנה ובסך-הכל עד 5 סרטים המופקים בו-זמנית.

ו. במאים יכולים להגיש עד 2 פרויקטים בכל מועד הגשה, לא יותר מ-1 בכל מסלול (פיתוח, הפקה או השלמה). במאים יכולים לקבל תמיכה במסלול הפקה בפרויקט אחד בשנה, ובסך-הכל עד 2 סרטים המופקים בו זמנית.

ז. יוצר רשאי להגיש לקרן בקשה לגבי אותו פרויקט בשלושה מועדים שונים לכל היותר. בכל מועד תיבחן הבקשה על-ידי צוות לקטורים אחר.

ח. הקרן אינה מחויבת לתמוך בהפקה או השלמה של יצירה שנתמכה על-ידה בשלב הפיתוח או ההפקה.

4. אופן הגשת בקשות

א. הגשה באתר– הגשות בקשות תמיכה נעשות בצורה מקוונת דרך אתר הקרן בלבד, אלא אם פורסם במפורש אחרת.

ב. הנחיות כלליות להגשת פרויקטים בתחומים השונים מתפרסמות באתר הקרן בהתאם למועד ולמסלול הרלוונטיים.

ג. חומר מצולם– בקשת תמיכה בסרטים תיעודיים בתחום התעודה ובתחום הייעודי במסלול הפקה או השלמה – מחייבת הגשת חומר מצולם של הפרויקט, למעט אם ניתן אישור מיוחד מאת המנהל האמנותי של התחום.

ד. שפה– בקשות תמיכה יוגשו בעברית ו/או בערבית.

ה. במידה שההצעה נסמכת על יצירה קודמת (ספר/מחקר וכד') נדרש כתב הרשאה, הסכם או אופציה לקבלת הזכויות מבעל הזכויות המקורי.

ו. חל איסור מוחלט על הגשת בקשות לתמיכה אשר מופיעים במסמכיהן ו/או בחומר המצולםבכל מקום שהואשם המבקשהתסריטאיהבמאי או המפיק, פרט למסמך טופס הבקשה המקוון ומסמכי קורות החיים, שיישמרו בקרן ולא יועברו ללקטורים. בקשת תמיכה שתוגש תוך הפרת כלל זה עלולה להיפסל על הסף, ללא נימוק נוסף.

5. מועדים להגשת בקשות ולקבלת תשובות

א. הקרן תפרסם הזמנות להגשת בקשות לסיוע להפקת סרטים, לפיתוח תסריטים ופרויקטים ולהשלמת הפקת סרטים באתר האינטרנט של הקרן (nfct.org.il). פרסום ההזמנה יהיה לפחות חודש ימים לפני המועד האחרון להגשת בקשות לסיוע. ההזמנות להגשת בקשות כאמור יהיו פתוחות לכול בכפוף לעמידה בהוראות מבחני התמיכה בקולנוע, חוק הקולנוע והנהלים.

ב. מועדי הגשת הבקשות בתחומי התמיכה השונים ובמסלולים השונים יפורסמו באתר הקרן בצירוף המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה בכל תחום ומסלול וזאת לפחות חודש ימים לפני המועד האחרון להגשה כאמור.

ג. החלטות יימסרו למגישים בתוך ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשה בכל תחום ומסלול.

6. נוהל מיון ובחינה של בקשות תמיכה

א. ההצעות מתקבלות במועדי ההגשה השונים בהגשה לאתר הקרן, ונבחנות ראשית לעמידתן בתנאי הסף של ההגשה לכל מסלול ובהתאם להוראות ההגשה ולנהלים.

ב. בכל סבב של בחינת בקשות לסיוע, כל בקשה תיבחן על-ידי שלושה לקטורים לפחות. הרכב הלקטורים בכל סבב יהיה אי-זוגי. לקטורים יבחרו ויועסקו על פי הוראות חוק הקולנוע בקשר ללקטורים לרבות בקשר עם מאגר לקטורים, ככל שיהיו הוראות כאלה.

ג. בקשות התמיכה וכל החומרים הכלולים בהן, יועברו לבחינת צוות הלקטורים ללא ציון שם המבקש (תסריטאי, במאי או מפיק). באחריות מגיש בקשת התמיכה להימנע מלצרף את שם המבקש, למעט בטופס הגשת הבקשה, בטופס קורות החיים, בהצהרה על זכויות בפרויקט ובהצהרה על ההגשות הקודמות, שלא יימסרו ללקטורים. בקשת תמיכה שתפר כלל זה עלולה להיפסל על הסף.

ד. חברי צוות הלקטורים יכתבו כל אחד חוות דעת מפורטת ומנומקת על כל בקשת תמיכה על גבי טופס הערכה (הקרן אימצה את נוסח טפסי הערכת פרויקטים שבמבחני התמיכה בקולנוע), והן יועברו במסמך מרוכז למבקשים בסמוך לאחר קבלת החלטה בעניינם, יחד עם שמות הלקטורים בצוות, ובלא ציון שם הלקטור האחראי לכל חוות דעת בנפרד.

ה. לאחר הגשת חוות הדעת ע"י הלקטורים למזכירות הקרן בגין כל בקשות התמיכה שהועברו לבדיקתם, יעלו לשלב הבא כל ההצעות אשר הומלצו על-ידי לפחות מחצית מהלקטורים בכל צוות לקטורים. בקשות אלה יידונו בדיון של צוות הלקטורים עם המנהל האמנותי של התחום או המסלול. במידת הצורך יתקנו הלקטורים את חוות דעתם, וביחד יבחרו את הבקשות העולות לדיון בפני ועדת התוכן של הקרן, כהגדרתה להלן. כל בקשת תמיכה שזכתה לרוב בצוות הלקטורים (ובמקרה של שוויון, זכתה לפחות במחצית קולות הצוות, תעלה לדיון בוועדת התוכן.

ו. ועדת התוכן תדון בפרויקטים שרוב הלקטורים (דהיינו לפחות שניים, ובמקרה שוויון לפחות מחצית הלקטורים) המליצו עליהם לתמיכה ויבחרו את הפרויקטים שיומלצו לאישור וועד המנהל. ועדת התוכן תהיה רשאית להתייעץ עם הלקטורים ובלבד שהלקטורים לא ייחשפו לשמות מבקשי הבקשות. בנפרד ועדת התוכן תהיה רשאית להיפגש עם מגישי הבקשות שהומלצו על ידי רוב הלקטורים, כולם או חלקם, לשם פרזנטציה או בירור סוגיות הדרושות להחלטה בבקשות. בתחום סרטי גמר של סטודנטים – "ועדת התוכן" כוללת את אחראית תחום סטודנטים בקרן ומנהלת ההפקות.
"ועדת התוכן" – מנהל הקרן, המנהל האמנותי, מנהלת ההפקות, כל בעל תפקיד אחר בקרן שמנהל הקרן יקבע וכן לפי שיקול דעת מנהל הקרן יתאפשר גם צירוף כל או חלק מחברי צוות הלקטורים שדנו בבקשות.

ז. לאחר שוועדת התוכן נפגשה עם מגישי הבקשות שהחליטה לפוגשם, תקיים ועדת התוכן דיון מסכם בבקשות התמיכה ובהמלצות הלקטורים, תקבע משקולות להערכת בקשות התמיכה (כגון שיקולי תוכן ונושא, מבט רפרטוארי רחב ורב-שנתי, היתכנות הפקתית, גיוס תקציבים נוספים, אימפקט חברתי ותרבותי, פוטנציאל הפצה בישראל ובעולם ועוד, בהתאם למסלולים), ותמליץ על תמיכה בהפקה, בפיתוח, בהשלמה ובשיווק של הפרויקטים נשוא הבקשות שנבחרו על ידה.

ח. ועדת התוכן תגבש את המלצותיה לתמיכות בסרטים ולסכומי התמיכה בסרטים, ותגיש אותן לוועד המנהל של הקרן אשר ידון בהמלצות ויאשר את התמיכות.

ט. כהונתם של לקטורים בקרן מוגבלת לתקופה שלא תעלה על שנתיים, ולא יותר מכהונה אחת ברציפות בקרן. לעניין זה, העדר רציפות תחשב הפסקה בכהונת הלקטור שמשכה כמשך הכהונה האחרונה שלו בקרן. הלקטורים יבחרו בהתאם להוראות מבחני התמיכה בקולנוע ולהוראות חוק הקולנוע, לרבות ההוראות העוסקות במאגר הלקטורים, ולרבות ההוראות העוסקות בבחירת לקטורים מקרב הפריפריה.

י. הקרן לא תעניק סיוע לפרויקט אם רוב הלקטורים שבחנו את הבקשה לסיוע שהוגשה לגביו, המליצו שלא לתמוך בו.

יא. תמיכה בפרויקט תיעשה רק בכפוף לאישור התמיכה בידי הוועד המנהל של הקרן, בהתאם לחוזה שייחתם עם היוצרים, ובכפוף לקבלת תקציבי תמיכה ממועצת הקולנוע.

יב. החלטת תמיכה יכולה להיות מותנית בתנאים, לרבות מינוי חונכים או יועצים מקצועיים, שינויי תסריט, תקציב, לוח זמנים, ליהוק וכדומה, או תנאים אחרים.

יג. גובה השקעת הקרן בפרויקט ייקבע על-ידי הנהלת הקרן בהתאם לתכנית העבודה והתקציב השנתי שלה וכן בהתאם להחלטה הפרטנית בכל פרויקט.

יד. הקרן רשאית לתמוך בפרויקטים ויוצרים שאינם עומדים בהוראות נהלים אלה, במקרים חריגים ומיוחדים בלבד, ובאישור הנהלת הקרן.

טו. הקרן שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בפרויקט כלשהו מקרב הפרויקטים שהוגשו. בחירת הפרויקטים תעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הועד המנהל של הקרן.

טז. הקרן אינה תומכת בפרויקטים הנתמכים על-ידי קרנות קולנוע אחרות המקבלות תקציבי חוק הקולנוע, אלא במקרים להלן:

1. פרויקט הנתמך באותו תחום תמיכה:

א. הפרויקט נתמך במסלול פיתוח בקרן א' ובמסלול הפקה/השלמת הפקה בקרן ב'

2. פרויקט הנתמך בתחום תמיכה אחר:

א. פרויקט הנתמך בתחום האזורי בקרן אחרת יכול להיתמך בתחום התעודה (בכל המסלולים – פיתוח/הפקה/השלמת הפקה). להסרת ספק, פרויקט הנתמך בתחום האזורי אינו יכול להיתמך בתחום הייעודי.

ב. פרויקט הנתמך בתחום הייעודי בקרן אחרת יכול להיתמך בתחום התעודה (בכל המסלולים – פיתוח/הפקה/השלמת הפקה)

ג. פרויקט הנתמך בתחום תעודה בקרן אחרת יכול להיתמך בתחום הייעודי (בכל המסלולים – פיתוח/הפקה/השלמת הפקה)

ד. פרויקט הנתמך בתחום העלילתי ארוך/עלילתי קצר בקרן אחרת יכול להיתמך בתחום הייעודי (בכל המסלולים – פיתוח/הפקה/השלמת הפקה)

יז. תמיכת המדינה בעד סיוע לפרויקט מסוים, לא תעלה על 80% מעלות הפקתו. האמור לא יחול על סרטי גמר של סטודנטים, על סרט עלילתי ראשון או שני של הבמאי או היוצר, על פרויקט יעודי או על פרויקט שתקציב הפקתו אינו עולה על 800,000 ₪.

יח. הנהלת הקרן רשאית לאשר השתתפות הקרן במיזמים משותפים שונים בתחום הקולנוע, בתנאי שפעילות זו תהיה בהתאם למוגדר במבחני התמיכה בקולנוע. במידת הצורך, יגובשו כללים ונהלים מיוחדים להפעלת המיזם המשותף.

7. השגה

א. הקרן תאפשר ליוצר שבקשתו לסיוע נדחתה שלוש פעמים בידי הקרן, להגיש השגה מנומקת בכתב להנהלת הקרן.

ב. ההשגה תידון בפני ועדה שתורכב משלושה חברים: שני חברי הוועד המנהל של הקרן, ונציג ציבור שימונה על-ידי הקרן מקרב מאגר הלקטורים, ובלבד שמתקיימים לגביו שני אלה:

(1) הוא אינו מועסק על-ידי הקרן ולא הועסק על-ידה בשנתיים שקדמו למינויו לוועדה.

(2) אם ההשגה מתייחסת לפרויקט עלילתי הוא בעל ניסיון שלא יפחת מ-5 שנים בקריאת תסריטים, ואם ההשגה מתייחסת לפרויקט בסוגה אחרת הוא בעל ניסיון שלא יפחת מ-5 שנים בבחינת בקשות לסיוע.

8. מתן תשובות הקרן למגישי הבקשות

א. תשובות מנומקות בכתב יימסרו לכל מגישי בקשות לקרן בסמוך לאחר קבלת ההחלטה בעניינם, בדואר אלקטרוני, או באופן אחר שיקבע ע"י הקרן.

ב. הקרן רשאית שלא לבחור שום פרויקט במועד או מסלול מסוים, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

9. נוהל ביצוע תמיכות

א. תנאי להשקעת הקרן בפרויקט, הינו חתימת חוזה בין היוצר לקרן בנוסח שייקבע על-ידי הקרן. החוזה החתום יחייב את הצדדים ויבטל כל מצג, התחייבות, הצהרות או הבנות כלשהן שקדמו לחתימתו.

ב. תמיכת הקרן מותנית באישור סופי ומחייב בדבר תמיכת משרד התרבות בקרן לשנת התקציב בתחום הרלוונטי, ובסכומי התמיכה הסופיים והמחייבים שיאושרו לקרן לאותה שנת תקציב.

ג. היה ולא ייחתם חוזה עם היוצר בתוך שלושה חודשים ממתן הודעת הקרן על אישור התמיכה, תהא הקרן רשאית לבטל את התמיכה בהודעה בכתב ליוצר. היה ויוצר יפר את החוזה שנחתם, לרבות באופן של אי עמידה בלוחות הזמנים להשלמת הפרויקט, תהא הקרן רשאית לבטל את החוזה, כאמור בתנאי החוזה.

ד. לפי הצורך ולפי שיקול דעתה הקרן תסייע ליוצר הן בהשקעה כספית והן בליווי מקצועי ובהענקת שירותי יעוץ והדרכה מקצועיים, במקצועות הקולנוע, בנושאים משפטיים, חשבונאיים, שיווקיים, בגיוס תקציבים, וכדומה.

ה. הקרן תקפיד על נאותות הפקה ועל קבלת תכנית עבודה ותקציב הנדרשים להבטחתה.

ו. פרויקט צריך להיות אפשרי להפקה מבחינה תקציבית. הקרן לא תשקיע בפרויקט בלי לוודא מקורות תקציביים לכיסוי עלות ההפקה. עם זאת הקרן רשאית להשקיע בפרויקט גם אם טרם גויסו מלוא תקציבי ההפקה, באישור הנהלת הקרן. הקרן רשאית להתנות את מתן מלוא התמיכה בקיומו של גוף שידור התומך בהפקת הסרט ומתחייב לשדרו.

ז. השקעת הקרן ניתנת כהשקעה לכל דבר.

ח. השקעתה הכספית של הקרן תינתן לשיעורין לפי התקדמות ההפקה, בהתאם לתנאי החוזה בין היוצר לקרן.

ט. במידה שיוטל על סכום המשולם על-ידי הקרן היטל ו/או מס כלשהו, לרבות מס ערך מוסף ולרבות שינוי בשיעורו של מס קיים, ישולם המס על-ידי היוצר.

י. על היוצר למסור דו"חות כספיים כפי שנדרש בחוזה, לרבות דו"ח שנתי של תוצאות הפצה, הקרנות ומכירות לאחר סיום הפקת הסרט.

יא. הקרן זכאית לקבל מתקבולי הפרויקט את חלקה כקבוע בחוזה. הכנסות הקרן מהפרויקטים ישמשו להשקעה בפרויקטים נוספים.

יב. לקרן לא יהיה חלק בפרסים כספיים שיקבל היוצר בגין הפרויקט.

10. עותקים, קרדיט, שימוש

א. עותק סופי – היוצר ימסור עותקים מהסרט הגמור: לארכיון הקרן ולארכיון הסרטים הישראלי, כמפורט בחוזה, לשימור בארכיון, למטרות מחקר ושימוש ציבורי.

ב. היוצר ימסור לקרן טריילר, סצנת פתיחה או סצנה ערוכה להעלאה לאתר, באורך עד 5 דקות.

ג. קרדיט – סרט המופק בסיוע הקרן יציין את תמיכת הקרן ואת תמיכת משרד התרבות והספורט הניתנת על פי המלצת המועצה לקולנוע; ציון כאמור יופיע בכותרות הפתיחה ובכותרות הסיום של הסרט וייכללו בו הקרן, המשרד והמועצה, בצירוף סמליל הקרן, סמליל משרד התרבות והספורט וסמליל המועצה, בנוסחים כפי שיסופקו על ידי הקרן, ולפי הנחיות הקרן (המופיעים באתר הקרן בעמוד לוגואים וקרדיטים להורדה).

ד. סרט ישראלי שהופק בסיוע הקרן, יוצג כסרט ישראלי בכל הקרנה פומבית שלו בארץ או בחוץ לארץ, לרבות בפרסומים רשמיים או שיווקיים. אין באמור כדי למנוע הצגת סרט שהוכר כסרט ישראלי על-פי תקנות הקולנוע, כסרט שהופק במשותף בין מפיק ישראלי למפיק זר (קופרודוקציה בין–לאומית).

ה. הקרן רשאית להקרין את הפרויקט או כל חלק ממנו בהקרנות לא מסחריות, לפי שיקול דעתה ובלא תשלום נוסף בגין ההקרנה.

11. כללי

א. הוראות איסור ניגוד עניינים חלות על הלקטורים והמנהלים האמנותיים של הקרן, בהתאם להוראות המפורטות בנספח א' לנהלים.

ב. חברי הנהלת הקרן ועובדי הקרן לא יהיו מעורבים בתקופת כהונתם ועבודתם, במישרין או בעקיפין, בפרויקטים אשר ייהנו מכספי הקרן. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי בכל מקרה בו לחבר ועד או מנהל תהא מעורבות בפרויקט אשר עשוי ליהנות מכספי הקרן – הוא יגלה במהלך הישיבה וקודם להצבעה את הקשר שיש לו לפרויקט ולא ישתתף בהצבעה שעניינה מתן תמיכה לאותו פרויקט. חברי הנהלת הקרן ועובדי הקרן יהיו מנועים מלהגיש בקשות תמיכה לקרן בכל תקופת כהונתם ועבודתם ובמשך 6 חודשים לפחות מסיומה.

ג. פעילות הקרן כפופה להוראות כל דין, לרבות חוק הקולנוע , ומבחני התמיכה בקולנוע, כפי שיעמדו בתוקפם מעת לעת.

ד. הוראות נהלים אלה מופנות לנשים ולגברים באופן שווה והשימוש בלשון זכר הינה לצרכי קיצור בלבד.

ה. הגדרות:
"יוצר" בנהלים אלה – מפיק, במאי, תסריטאי.
"פרויקט" בנהלים אלה – סרט עלילתי או תיעודי, סרט גמר של סטודנטים, או סדרה.
"סרט" בנהלים אלה – פרויקט או סדרה.

*******************************

נספח א'

הצהרות  בדבר  שמירה  והגנה  על   סודיות,

תקופת צינון ומניעת ניגוד עניינים ללקטורים ומנהלים אמנותיים

אני הח"מ ________________   ת.ז. _____________  מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

1.       אני מאשר בזה הסכמתי להתמנות כלקטור מטעם הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה [להלן: "הקרן"] החל מתאריך ___________. ידוע לי כי בתוקף תפקידי אקבל מידע כתוב ואחר על פעילות הקרן ועל ענייניה, לרבות בקשות של יוצרים ומפיקים לתמיכת הקרן בפרויקטים שהם יוצרים, מפתחים, מפיקים, משלימים ומשווקים [להלן: "מידע סודי"].

2.       אני מתחייב בזה שלא לפרסם ו/או לדון ו/או להעביר לכל אדם או גוף, כל חלק מהמידע הסודי, ובמיוחד ובלי לגרוע מכלליות האמור, כל מידע הקשור לתוכן התסריט ורעיונות אמנותיים הקשורים בבקשות לתמיכה שנמסרו לבדיקתי, למעט הטיפול והדיון הנדרשים לשם ביצוע עבודת הקרן עם צוות אנשי הקרן.

3.       אני מתחייב לטפל בכל בקשות התמיכה שמועברות לעיוני ביסודיות ובלוח הזמנים שנקבע, למלא את טפסי ההערכה שנמסרו לי במלואם ובפירוט, ולהחזיר את טפסי ההערכה וכן כל חומר שנמסר לטיפולי ועיוני בחזרה למזכירות הקרן, ולא להשאיר אצלי עותקים או העתקים של חומרים אלה כולם או חלקם.

4.       אין לי למיטב ידיעתי שום ניגוד עניינים ביני לבין הקרן או פעילותה במועד מינויי כלקטור. אני מתחייב להודיע באופן מיידי ובכתב למנהל האמנותי של הקרן ו/או למנכ"ל הקרן, על כל קשר אישי, משפחתי, עסקי או אחר, או ניגוד עניינים מכל סוג, שיש לי עם הקרן או עם כל פרויקט שהוגש לתמיכת הקרן. אני מתחייב למלא אחר הנחיות הקרן בנושא הודעתי, ובלי לגרוע מתוקף הנחיות אלה אני מתחייב בכל מקרה להימנע מהשתתפות בכל דיון בנושא פרויקט כזה ומכל הבעת דעה או הצבעה בעניינו.

5.       הנני מצהיר כי במועד מינויי כלקטור ובכל עת בה אני מכהן כלקטור, לא קיים ולא יהיה קיים שום פרויקט שאני קשור אליו או מועסק ביצירתו ואשר הקרן שוקלת תמיכה בו. בנוסף, ידוע לי ואני מסכים לכך, שאהיה מנוע מהגשת בקשות לקרן לתמיכה בפרויקטים וכן שלא ניתן יהיה להגיש ולקבל כל בקשות לתמיכה או מעורבות של הקרן בפרויקטים שאני קשור אליהם או מועסק בהם בתפקיד כלשהו, וזאת במשך כל תקופת מינויי כלקטור.

6.       אני מצהיר ומתחייב כי לא אועסק בשום פרויקט שהקרן החליטה לתמוך בו במועד בו כיהנתי כלקטור, לא בזמן מינויי כלקטור ולא לאחר מכן.

7.       התחייבויותיי בסעיפים 4-6 לעיל יחולו גם על קרוב שלי כהגדרתו להלן: "קרוב" – בן זוג קבוע  וכן ילד, הורה, אח,  ובני זוגם הקבועים.

8.       הנני מצהיר כי ידוע לי שהפרת חובותיי לעיל כולן או חלקן, עשויה בין היתר גם להוות פגיעה בזכות היוצרים של מגישי הבקשות לתמיכה  ו\או של הקרן, וכי היא עשויה לחשוף אותי לתביעות לפיצוי על נזקים והוצאות שייגרמו ממעשי.

9.       כל האמור במסמך זה נאמר בלשון נקבה לפי העניין.