קולנוע מדרום

חיפוש באתר
לוח אירועים
מאי 2024
אבגדהוש
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
« אפר   יונ »
לכל אירועי החודש »
הרשמה לניוזלטר

הרשמו לניוזלטר כדי לקבל חדשות ועדכונים על פעילות הקרן ומועדי הגשה

 

קולנוע מדרום

נולדנו מחיבור בין הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ומרכז תרבות מצפה רמון,
ועכשיו אנחנו עוזבות את הק(ר)ן.

 

קרן קולנוע מדרום
קרן עצמאית הפועלת מדרום, למען יצירה קולנועית מדרום במצפה רמון.

 

קרן קולנוע מדרום החלה את פעילותה בסוף 2019.
השנתיים הראשונות של מיזם קרן קולנוע מדרום נוהלו כמיזם של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה בשיתוף עם מרכז תרבות מצפה רמון.
החל משנת 2022 אחרי שנתיים של עבודה משותפת, תמיכה בהפקת פרויקטים נהדרים, ליווי יוצרים ויוצרות ולימוד נרחב – קרן קולנוע מדרום יוצאת לדרך עצמאית בניהול מרכז תרבות מצפה רמון (מתנ״ס).

 

כל הפרטים על פעילות הקרן, מועדי ההגשה ומידע כללי נוסף ניתן למצוא באתר החדש של הקרן – http://matnas.org.il/midarom/

שאלות נוספות ניתן לשלוח בדוא"ל לשירי בר און (מנכ״ל ומנהלת אמנותית קרן קולנוע מדרום) –

info@midarom.org.il  // shiri@midarom.org.il

איחולים להמשך עשייה ענפה בדרום ובכלל.


* אזור הנגב – בהתאם להגדרה בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991.

רשימת רשויות בנגב – להורדה

 • נהלי המיזם

  מיזם קרן קולנוע מדרום  (להלן: "המיזם")

  יוזמת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע"ר (להלן :"הקרן") בשיתוף מרכז לתרבות במצפה רמון ע"ש סמואל רובין בע"מ (להלן: "המתנ"ס")

  *נהלים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי קיצור בלבד, אך פונים לנשים ולגברים באופן שווה

  למעבר לנהלי הקרן הכלליים לחצו כאן


  נהלי הגשת הצעות למיזם

  1. זכאים להגיש בקשות תמיכה למיזם

  יוצרים, מפיקים, במאים או תסריטאים, אזרחי מדינת ישראל שמלאו להם 18 שנים.
  מגיש בקשת התמיכה לקרן יהיה בעל הזכויות המלאות בהפקת היצירה (סרט או סדרה) המוגשת.

  2. כללים

  א. על היצירה לענות על כללי הפקה אזורית כמפורט בסעיף ז' במסמך זה ובמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע (להלן: "מבחני התמיכה") ובמיוחד בסעיפים 7(5) ו-10 למבחני התמיכה. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות מבחני התמיכה.

  ב. הנהלת המיזם תתמוך רק ביצירה העונה על הגדרת "סרט ישראלי" בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), תשס"ה-2005 או כל דין חלופי, או יצירה הזכאית לתמיכה לפי אמנות הקופרודוקציה הקיימות בין ישראל ומדינות שונות כפי שיהיו בתוקף במועד הרלוונטי.

  ג. היצירה המוגשת לתמיכה תעמוד בתנאי כל דין, לרבות מבחני התמיכה; תקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה-2005; חוק הקולנוע התשנ"ט-1999; חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; וכל חוק וחקיקת משנה  שיבואו במקומם או החלים על היצירה ו/או יוצריה. על מגישי בקשות התמיכה מוטלת האחריות להכרת הנוסח העדכני של דינים אלה

  3. הגשת בקשות תמיכה

  א. מספר היצירות שאפשר להגיש בכל מועד של המיזם:

  • מפיקים יכולים להגיש עד שלוש יצירות
  • במאים יכולים להגיש עד שלוש יצירות, אחת בכל מסלול (פיתוח, הפקה והשלמת הפקה) .

  ב. הגשה באתר – הגשות בקשות תמיכה נעשות בצורה מקוונת דרך אתר הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה, אלא אם פורסם במפורש אחרת.

  ג. חומר מצולם – בקשת תמיכה בסרטים תיעודיים במסלול הפקה או השלמה (הן בתחום סרטים אזוריים, הן בתחום סרטי תעודה והן בתחום סרטים יעודיים) , – מחייבת הגשת חומר מצולם, למעט אם ניתן מראש ובכתב אישור פטור מיוחד מאת המנהל האמנותי של התחום.

  ד. שפה – בקשות תמיכה יוגשו בעברית ו/או בערבית, למעט טופס ההגשה המקוון שימולא בעברית בלבד.

  ה. במידה שהיצירה נסמכת על יצירה קודמת (ספר/מחקר וכד') נדרש כתב הרשאה, הסכם או אופציה לקבלת הזכויות מבעל הזכויות המקורי.

  ו. חל איסור מוחלט על הגשת בקשות לתמיכה אשר מופיעים במסמכיהן ובחומרים המצולמים, בכל מקום שהוא :שם המבקש, התסריטאי, הבמאי או המפיק, פרט למסמך טופס הבקשה המקוון ומסמכי קורות החיים, שיישמרו בקרן ולא יועברו ללקטורים. בקשת תמיכה שתוגש תוך הפרת כלל זה תיפסל על הסף, ללא נימוק נוסף.

  ז. המיזם אינו תומך בסרטי גמר של סטודנטים

  4. נוהל מיון ובחינה של בקשות תמיכה

  א. בחינת ההגשות, כולן או חלקן, וקבלת תמיכה מהמיזם, מותנות באישור וקבלת תקציב בתחום 'סיוע להפקת סרטים אזוריים' ממשרד התרבות והספורט.

  ב. בקשות התמיכה יועברו לבחינת צוות הלקטורים ללא ציון שם המבקש (תסריטאי, במאי או מפיק). באחריות מגיש בקשת התמיכה להימנע מלצרף את שם המבקש, למעט בטופס הגשת הבקשה וטופס קורות החיים, אשר לא יימסרו ללקטורים.

  ג. כל בקשה תיבחן על-ידי שני לקטורים. חברי צוות הלקטורים יכתבו כל אחד חוות דעת מפורטת ומנומקת על כל בקשה.

  ועדת התוכן של המיזם תדון בפרויקטים שהומלצו על ידי לקטור אחד לפחות , ותבחר בהתאם לשיקול דעתה המקצועי את הפרויקטים שיזכו לתמיכה.

  ד. תמיכה בפרויקט תיעשה רק בכפוף לאישור המלצות ועדת התוכן של המיזם בידי הנהלת המיזם ובידי הוועד המנהל של הקרן, ובהתאם לחוזה שייחתם עם היוצרים.

  ה. החלטת תמיכה יכולה להיות מותנית בתנאים, לרבות מינוי חונכים או יועצים מקצועיים, שינויי תסריט, תקציב, לוח זמנים, ליהוק וכדומה, או בכל תנאים אחרים.

  ו. גובה ההתמיכה בפרויקט ייקבע על-ידי הנהלת המיזם בהתאם לתכנית העבודה והתקציב השנתי של המיזם וכן בהתאם להחלטה הפרטנית בכל פרויקט.

  ז. הנהלת המיזם רשאית לתמוך בפרויקטים ויוצרים שאינם עומדים בהוראות נהלים אלה, במקרים חריגים ומיוחדים בלבד, ובאישור הנהלת המיזם.

  ח. הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בפרויקט כלשהו מקרב הפרויקטים שהוגשו לתמיכה.

  ט. הנהלת המיזם אינה תומכת בפרויקטים הנתמכים על-ידי קרנות קולנוע אחרות המקבלות תקציבי חוק הקולנוע ונתמכות בתחום הייעודי ו/או האזורי, אלא במקרים מיוחדים שאושרו על-ידי מנכ"ל הקרן בכתב ומראש.

  י. תמיכת המדינה בעד סיוע לפרויקט מסוים, לא תעלה על 80% מעלות הפקתו.

  5. מתן תשובות המיזם למגישי הבקשות

  א. החלטות יימסרו למגישי בקשות התמיכה בתוך ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשה בכל תחום ומסלול.

  ב. תשובות מנומקות בכתב יימסרו לכל מגישי בקשות התמיכה בסמוך לאחר קבלת ההחלטה בעניינם, בדואר אלקטרוני, או באופן אחר שיקבע ע"י הנהלת המיזם.

  6. כללי

  א. הוראות איסור ניגוד עניינים חלות על הלקטורים והמנהלים האמנותיים של המיזם, בהתאם להוראות המפורטות בנהלי הקרן המופיעות באתר הקרן www.nfct.org.il

  ב. חברי הנהלת הקרן ועובדי הקרן לא יהיו מעורבים בתקופת כהונתם ועבודתם, במישרין או בעקיפין, ביצירות אשר ייהנו מכספי המיזם.

  ג. פעילות המיזם כפופה להוראות כל דין, לרבות חוק הקולנוע ומבחני התמיכה בתחום הקולנוע, כפי שיעמדו בתוקפם מעת לעת.

  7. הפקה אזורית – הגדרות וכללים

  לנוחותכם להלן תמצית מבחני התמיכה בנושא תמיכה בהפקות קולנוע אזורי. מובהר כי עליכם האחריות להכיר את מבחני התמיכה ובכל מקרה של סתירה או חסר, יגבר נוסח מבחני התמיכה כפי שיהיה בתוקף בכל עת.

  הפקה אזורית –  הגדרות וכללים במבחנים

  הפקה אזורית –  הגדרות וכללים החלים בשנת 2021 – מתוך האמור במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע (להלן : "המבחנים")

  (לתשומת-לב: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח המבחנים המפורסם ברשומות - הפרסום ברשומות מחייב)

  סעיף 7 (5) תחום ה' – סיוע להפקת סרטים אזוריים;
  בתחום תמיכה זה –

  • "אזור הנגב" – כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב – 1991;
  • "תושב האזור"  –מי שמקום המגורים הקבוע שלו וכתובתו הרשומה בתעודת הזהות שלו הם באזור;
  • "הפקה אזורית" – הפקת סרט קולנוע שמתקיימים בה כל אלה, באותו אזור:

  רשימת רשויות בנגב – להורדה

  1. 30% לפחות מבין כל אחת מהקבוצות האלה הם תושבי האזור:  היוצרים המשתתפים בהפקת הסרט  )במאי, תסריטאי ועורך), השחקנים והמבצעים,  הצוות הטכני-הנדסי , וצוות ההפקה;  לעניין זה,  יראו במאי, צלם או איש סאונד שאינו תושב האזור,  כאילו הוא תושב האזור,  אם הוא מעסיק לצדו עוזר במאי,  עוזר צלם או עוזר סאונד,  לפי העניין,  שהוא תושב האזור;

  2. בתקציב ההוצאות להפקת הסרט מתקיים אחד משני אלה:

  (א) 20% לפחות מתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לרכישת טובין או שירותים באזור

  (ב) 30% לפחות מתקציב שכר העבודה הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לתשלום שכר עבודה לתושבי האזור , בתמורה לעבודתם במסגרת הפקת הסרט;

  3. בהפקת הסרט יתקיים אחד משני אלה לפחות:

  (א) מרבית ימי הצילום של הסרט מתבצעים באזור ומרבית הצילומים שבעותק הבסיסי של הסרט,  בהיקף שלא יפחת מ- 55% מאורכו,  בוצעו באזור;

  (ב) שני אנשים לפחות מקרב צוות ההפקה של הסרט המנויים להלן , ובהם במאי או תסריטאי,  הם תושבי האזור: מפיק, מפיק בפועל, במאי, תסריטאי ( ואם זה סרט תעודה – שניים לפחות ובהם במאי או מפיק בפועל),  צלם ראשי, עד שניים מבין השחקנים הראשיים ;מלחין; עורך; מעצב אמנותי;

  (5) שיעור הסיוע של המוסד שיינתן בעד הפקה אזורית של סרט מסוים לא יעלה על 80% מתקציב הסרט;

  (16) המוסד יתנה את אישורו למתן סיוע להפקה בקיומה של תכנית עבודה,  המעידה על כמות נאותה של ימי צילום וציוד טכני נאות, ועל קיומם של שאר תנאי הפקה נאותים בכל שלבי ההפקה, לרבות בשלב פיתוח התסריט,  ויפקח על התקיימותה;

  (17) המוסד יבחן לכל אורך שלבי הפקתו של הסרט כי מתקיימים בו התנאים לעניין הפקה אזורית , ולא יסייע באמצעות כספי התמיכה לפי מבחנים אלה אלא אם כן התקיימו בסרט התנאים לעניין הפקה אזורית;

  ** ייתכן ויתקיימו שינויים בנהלים ובדרישות **


  לעמוד מידע כללי של מיזם קרן קולנוע מדרום

 • הפקה אזורית – הגדרות וכללים במבחני התמיכה

  הפקה אזורית –  הגדרות וכללים החלים בשנת 2021 – מתוך האמור במבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע (להלן : "המבחנים")

  (לתשומת-לב: במקרה של שוני בין נוסח זה לנוסח המבחנים המפורסם ברשומות - הפרסום ברשומות מחייב)

  סעיף 7 (5) תחום ה' – סיוע להפקת סרטים אזוריים;
  בתחום תמיכה זה –

  • "אזור הנגב" – כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב – 1991;
  • "תושב האזור"  –מי שמקום המגורים הקבוע שלו וכתובתו הרשומה בתעודת הזהות שלו הם באזור;
  • "הפקה אזורית" – הפקת סרט קולנוע שמתקיימים בה כל אלה, באותו אזור:

  רשימת רשויות בנגב – להורדה

  1. 30% לפחות מבין כל אחת מהקבוצות האלה הם תושבי האזור:  היוצרים המשתתפים בהפקת הסרט  )במאי, תסריטאי ועורך), השחקנים והמבצעים,  הצוות הטכני-הנדסי , וצוות ההפקה;  לעניין זה,  יראו במאי, צלם או איש סאונד שאינו תושב האזור,  כאילו הוא תושב האזור,  אם הוא מעסיק לצדו עוזר במאי,  עוזר צלם או עוזר סאונד,  לפי העניין,  שהוא תושב האזור;

  2. בתקציב ההוצאות להפקת הסרט מתקיים אחד משני אלה:

  (א) 20% לפחות מתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לרכישת טובין או שירותים באזור

  (ב) 30% לפחות מתקציב שכר העבודה הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לתשלום שכר עבודה לתושבי האזור , בתמורה לעבודתם במסגרת הפקת הסרט;

  3. בהפקת הסרט יתקיים אחד משני אלה לפחות:

  (א) מרבית ימי הצילום של הסרט מתבצעים באזור ומרבית הצילומים שבעותק הבסיסי של הסרט,  בהיקף שלא יפחת מ- 55% מאורכו,  בוצעו באזור;

  (ב) שני אנשים לפחות מקרב צוות ההפקה של הסרט המנויים להלן , ובהם במאי או תסריטאי,  הם תושבי האזור: מפיק, מפיק בפועל, במאי, תסריטאי ( ואם זה סרט תעודה – שניים לפחות ובהם במאי או מפיק בפועל),  צלם ראשי, עד שניים מבין השחקנים הראשיים ;מלחין; עורך; מעצב אמנותי;

  (5) שיעור הסיוע של המוסד שיינתן בעד הפקה אזורית של סרט מסוים לא יעלה על 80% מתקציב הסרט;

  (16) המוסד יתנה את אישורו למתן סיוע להפקה בקיומה של תכנית עבודה,  המעידה על כמות נאותה של ימי צילום וציוד טכני נאות, ועל קיומם של שאר תנאי הפקה נאותים בכל שלבי ההפקה, לרבות בשלב פיתוח התסריט,  ויפקח על התקיימותה;

  (17) המוסד יבחן לכל אורך שלבי הפקתו של הסרט כי מתקיימים בו התנאים לעניין הפקה אזורית , ולא יסייע באמצעות כספי התמיכה לפי מבחנים אלה אלא אם כן התקיימו בסרט התנאים לעניין הפקה אזורית;

  ** ייתכן ויתקיימו שינויים בנהלים ובדרישות **

 • קולות קוראים

  מועדי הגשה בשנת 2021 –

  סרט נע – חושבים, חוקרים ויוצרים סרטי מחול מדרום – הגשת הצעות לתמיכה בסרטי מחול מדרום – מועד אחרון להגשה 30/09/2021

  פרטים נוספים סרט נע – חושבים, חוקרים ויוצרים סרטי מחול מדרום

  סרט נע לוגו צבעוני


  מועד כללי בז'אנרים: עלילתי, תיעודי ואנימציה – קצר ארוך וסדרות
  במסלולי פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

  הגשות יתקבלו בהתאם למועדים הבאים:
  4 ביולי 2021
  19 בספטמבר 2021
  31 באוקטובר 2021

  פרטים נוספים – ** קול קורא ** מיזם קרן קולנוע מדרום: מועדי הגשה

   


  פרויקטים תיעודיים – מסלולי פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

  מועד אחרון להגשה 04/04/2021

  פרטים נוספים  – **קול קורא** מועד תעודה – קולנוע מדרום – אפריל 2021

  קול קורא מועד תעודה - קולנוע מדרום - אפריל 20211


  מועדי הגשה בשנת 2020 –

  פרויקטים עלילתיים – מסלולי פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

  מועד אחרון להגשה 13/10/2020

  פרטים נוספים בקישור – פרויקטים עלילתיים – קולנוע מדרום 2020

  קול קורא קולנוע מדרום - עלילתי

  פרויקטים תיעודיים – מסלולי פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

  מועד אחרון להגשה 19/08/2020

  פרטים נוספים  – **קול קורא** קולנוע מדרום 2020 – הגשת פרויקטים תיעודיים

  קול קורא קולנוע מדרום 2020


  מועדי הגשה בשנת 2019 –

  דרומים – סרטים קצרים מדרום.

  מועד אחרון להגשה 08/01/2020

  פרטים נוספים – **קול קורא** מועד ״דרומים״ של מרכז תרבות מצפה רמון והקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

  דרומים - סינמכתש קולנוע מדרום -דצמבר 2019

   

   

 • אירועים מיוחדים

  אירועים בשנת 2021 – 

  30/09/2021 Docummunity – מיזם קולנוע חברתי של קרן קולנוע מדרום ביוזמת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה ע"ר ומרכז תרבות מצפה רמון בשיתוף מפעל הפיס, מועצה מקומית מצפה רמון, עיריית רהט, והמועצה האיזורית נוה מדבר, שמטרתו לשלב יוצרי קולנוע בעבודה קהילתית וחברתית, באמצעות קולנוע ו-וידאותרפיה בקבוצות מהדרום. היוצרים והיוצרות יעברו הכשרה מקצועית להנחיית קבוצות ועבודה עם וידאותרפיה וקולנוע במסגרת קהילתית תחת הדרכתה הצמודה של שרית חיימיאן, היוצרת והמנהלת האמנותית של המיזם.

  אירועים בשנת 2020 – 

   30/09/2020מפגש ״הרמה להגשה״ – מה חשוב לדעת בהגשות – מפגש ליוצרים ויוצרות מהדרום עם רון גולדמן – המנהל האמנותי של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה.

  מפגש ״הרמה להגשה״

   17/09/2020כל סרט צריך אחות – מפגש קולנועי נשי בעקבות הסרט ״על כסא הבמאי יושבת אישה״ והשקת תכנית מנטורה – תכנית ליווי ליוצרות דרומיות בשיתוף פסטיבל קולנוע דרום.

  על כיסא הבמאי יושבת אישה

   02/09/2020Down Under Down Here – מפגש ליוצרי ויוצרות אנימציה מהדרום עם עמית גיצלטר בזום.

  Down Under Down Here - מפגש ליוצרי ויוצרות אנימציה

   28/08/2020 – סדנת השראה – כתיבה מדברית עם מיקי כהן – במסגרת פסטיבל הסרטים מצפה רמון.

  27/08/2020 – סדנת השראה – לוקיישן דרומי עם אלעד קידן – במסגרת פסטיבל הסרטים מצפה רמון.

  27/08/2020 – סדנת פיצ׳ינג בהנחיית דורית ענבר – במסגרת פסטיבל הסרטים מצפה רמון.

  פסטיבל הסרטים מצפה רמון

   

  13/08/2020 –  ימי ראשון מדרום – הקרנת הסרט אחרייך ומפגש עם היוצרת רנא אבו פריחה – בשיתוף סינמכתש מצפה רמון.

  ימי ראשון מדרום - הקרנת הסרט אחרייך ומפגש עם היוצרת רנא אבו פריחה


  03/08/2020
  – מפגש זום להשקת קרן קולנוע מדרום בשיתוף מאגר 505 למקצועות ההפקה.

  מפגש זום להשקת קרן קולנוע מדרום בשיתוף מאגר 505 למקצועות ההפקה

  פסטיבל סרטים על שיכונים  – מיזם קולנוע ראשוני וחדשני אשר בא להאיר ולהפנות את הזרוק אל ועל השיכונים, השכונה והסיפורים שבתוכה. במסגרת הפסטיבל ה-1 הוקרנו סרטים קצרים במגוון ז'אנרים אשר התעסקו בנושא שכונה, זהות מקומית, פריפריה ושיכונים. כלל ההקרנות התרחשו בין חצרות השיכונים בשכונות שונות בבאר שבע.


  אירועים בשנת 2019 –

   13/12/2019 – הכירו את עולם הקרנות – מפגש מבוא עם דורית ענבר ויוצרים ויוצרות מדרום במצפה רמון.

  הכירו את עולם הקרנות - מפגש במצפה רמון

 • סרט נע – חושבים, חוקרים ויוצרים סרטי מחול מדרום

  סרט נע - אימג'

  פרויקט ייחודי וחדשני ביוזמת מיזם קרן קולנוע מדרום בשיתוף עמותת הכוריאוגרפים, לפיתוח והפקת סרטי מחול.

  הפרויקט הוקם במטרה לשלב בין יוצרי/ות קולנוע לבין כוריאוגרפים/ות ורקדנים/ות בכדי להביא לחיבור דרומי של המחול למסך  ולהעצים את שני התחומים  ביצירת עולם תוכן חדש המשלב את הדיסציפלינות השונות.

  אמנות המחול היא מופשטת, בעוד הקולנוע מחפש לו בדרך כלל סיפור. בפרויקט זה נרצה לגלות ולחשוף מה החיבור בין שניהם יכול להוליד כאשר דרום הארץ משמש כרגע ומתוך זה נבחן , מה אזור הדרום יכול להוליד מתוכו בעודו מחבר בין קולנוע ומחול.

  באמצעות פרויקט זה אנו מבקשים לפתוח שיח, מרחב ללימוד משותף ולבניית תשתית ליצירה חדשה עדכנית ומרתקת המשלבת בין שני עולמות היצירה.

  הפרויקט מתקיים במספר אופנים, בימי עיון, בימי סדנאות, בקולות קוראים ומועדים ייעודיים להגשות משותפות של יוצרי/ות הקולנוע ויוצרי/ות המחול, כאשר בסופו היוצרים והיוצרות יקרינו את התוצרים שהפיקו בהקרנות חגיגיות בבתי קולנוע ופסטיבלים בארץ ובעולם.

  לפרויקט הוקם אתר ייעודי להצגת הפעילות המיוחדת, לפרסומים שונים ולעידוד צמיחת קהילת היוצרים והיוצרות משני העולמות השונים אך הדומים.

  לאתר הפרויקט: https://seret-na.com/

  הצטרפות לקבוצת הפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/seretna

  אתר עמותת הכוריאוגרפים: https://www.choreographers.org.il/

  לוגואים סרט נע מרוכז מעודכן

  לוגואים סרט נע - מרכז ומועצה

 • מאגרי מידע להפקות קולנוע דרומיות

  שני המאגרים המצוינים מטה פתוחים וזמינים עבורכם לקישור לצוות דרומי וספקים מהדרום.

  נשמח לסייע בחיבורים – צרו קשר עם צוות המיזם.


  ההצטרפות היא לתושבים המתגוררים באזור הנגב

  • "תושב האזור": מי שמקום מגוריו הקבוע באזור וכתובתו מעודכנת בת.ז.

  • "אזור הנגב" – בהתאם להגדרה בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991.
  רשימת רשויות בנגב – להורדה


  מאגר קולנוע מדרום

  המאגר מונה מעל ל-90 נשות ואנשי קולנוע מדרום – נכון למרץ 2021

  לחצו כאן למעבר לקובץ מאגר להורדה

  קישור ל-טופס הצטרפות למאגר אנשי/נשות קולנוע מדרום

  ההצטרפות היא לתושבים המתגוררים ברשויות בנגב.


  מאגר נותני שירות בדרום

  מאגר לספקים שונים [קייטרינג, לינה, הסעות, לוקיישנים ועוד]

  לחצו כאן למעבר לקובץ מאגר להורדה

  קישור להרשמה ל-טופס הצטרפות למאגר שירותים להפקות קולנוע בדרום

  ההצטרפות היא לספקים הפועלים ברשויות בנגב.

 • ניוזלטר מיזם קולנוע מדרום

  הניוזלטר ישמש להעברת מידע לגבי קולות קוראים, רזידנסיז, חממות ועוד פעילויות של מיזם קרן קולנוע מדרום.

  להרשמה לניוזלטר:

  * indicates required


  ארכיון –

 • סרטי המיזם ונתוני תמיכות

  פרויקטים בעבודה:

  האחו הקטן // בימוי: אבנר פיינגלרנט, הפקה: הגר סעד שלום (תעודה)
  מוות באום אל חיראן // בימוי: דורון ג'רסי, הפקה: עמנואל ברבי, רפאל בלולו (תעודה)
  אפקטים מיוחדים // בימוי: דניאל מן, הפקה: איתי תמיר (תעודה)
  העוטף // בימוי והפקה: יונתן עומר מזרחי (תעודה)
  מבקשי מקלט // בימוי: איילון קוטלר, הפקה: חגי ארד ואלעד פלג (תעודה)
  המשחק ששינה את חיי // בימוי והפקה: נבט מזור (תעודה)
  הפקחים // בימוי והפקה: קמילה בצ'ינס (תעודה)
  רוזה // בימוי: סמדר זמיר, הפקה: חגי ארד ואלעד פלג (תעודה)
  הרבנית // בימוי והפקה: שיר חורי אבו (תעודה)
  רכבת הערב // בימוי: קרן אלכסנדר, הפקה: קובי מזרחי (עלילתי)
  חלון // בימוי: חוה רוכלין, הפקה: לב אורלוב (עלילתי)
  העיר הזאת // בימוי: עמית אולמן, הפקה: חגי ארד ואלעד פלג (עלילתי)
  חלטורה אחרונה // בימוי: מעין בלך, הפקה: קובי מזרחי ויהל יעקב (עלילתי)
  שמים וארץ // בימוי והפקה: סילבן ביגלאייזן דן ארליכמן (סרט נע)
  על קו החוף // בימוי: ינעם צימבליסטה , הפקה: מיכל גלעדי (סרט נע)
  HOLA שדרות // בימוי והפקה: דניאל פייקס ומאיה ביתן (סרט נע)
  שדרות: אדמה, אוויר, אש ומים // בימוי והפקה: עירד בן גל (סרט נע)


  פרויקטים שנתמכו בשנת 2021

  פרויקטים שנתמכו בשנת 2020

  פרויקטים שנתמכו בשנת 2019

  נתוני הגשות מיזם קרן קולנוע מדרום


  לעמוד מידע כללי של מיזם קרן קולנוע מדרום

 • לקטורים מיזם קולנוע מדרום

  לקטורים 2021

  יעל קיפר // בנימין פרידנברג // זוהר מלינק עזרא // אלינור נחמיה // הדס בן ארויה // עדי חלפין

  לקטורים 2020

  גיל סימה // וידי בילו // יעל קציר // ליאור אלפנט // מיכאל (מיקי) כהן // ניצן גלעדי // סוהא עארף

  לקטורים 2019

  נדב משעלי // שרון לוזון // שרית  חימייאן


  לעמוד מידע כללי של מיזם קרן קולנוע מדרום

 • קרדיטים ולוגואים להורדה לפרויקטים הנתמכים במיזם
 


מוזמנים ליצור קשר בכל שאלה והצעה

 

לוגואים קולנוע מדרום